STADGAR

§1. Föreningens namn.

Föreningen Krafttaget, ideell förening.

§ 2. Ändamål och verksamhet.

Föreningen Krafttagets verksamhet utgår ifrån ett demokratiskt arbetssätt med följande ändamål och verksamhet:

•                     Att vara verksam i olika inriktningar inom kultur, historia och turism.

•                     Verka för ökat intresse för hembygden hos allmänheten genom olika evenemang och studiecirklar.

•                     Vara ett forum för släktforskning och hembygdsforskning.

•                     Att samla in och förvalta lokalt intressant material.

•                     Att samarbeta med andra föreningar för att uppnå föreningens ändamål.

•                     Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3. Ort och säte för styrelsen.

Föreningen har sitt säte i Boxholms kommun, Östergötlands Län.

§ 4. Medlemskap.

Till medlemmar i föreningen antas personer som ställer sig bakom föreningens ändamålsparagraf, och som vill förverkliga dessa genom att aktivt delta i verksamheten eller vara passivt stödjande.

Medlem är skyldig att betala den av årsmötet beslutande medlemsavgiften, samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 5. Medlemsavgift.

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet. Medlemskap upphör att gälla när medlemsavgift ej inbetalas till föreningen under ett verksamhetsår.

§ 6. Medlems uteslutning.

Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar, inte följer i vederbörlig ordning fattade beslut eller som i övrigt motarbetar föreningens intressen och ändamål får uteslutas av årsmötet.

§ 7. Styrelse.

Styrelsen har ansvaret för föreningens förvaltning mellan respektive ordinarie årsmöten, vad gäller såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt.

Styrelsen kan besluta om att tillsätta arbetsgrupper till vilka kan delegeras visst självbestämmande.

Styrelsen ansvarar för att medlemsförteckningen hålles aktuell. Samtliga medlemmar i föreningen kallas till möten och informationer, via brev eller annons.

Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst 3 ordinarie ledamöter. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör/ekonomiansvarig.

Mandattid är ett år för föreningens ordförande, två år för övriga styrelseledamöter. Första gången väljs hälften av ledamöterna på 1 år.

- Behandling av förslag som skickats in av enskild medlem eller av styrelsen -   

- Valberedning: Den sammankallande väljs på två år, de två ordinarie och de två suppleanterna väljs på ett år var.

En revisor samt en revisorssuppleant väljs på 1 år vardera.

§ 14. Extra årsmöte.

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär eller om revisor så påkallat. Extra årsmöte behandlar enbart frågan som angivits i kallelsen.

§ 15. Omröstning.

Omröstning i föreningens beslutande organ företas öppet såvida inte medlem begär sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 16. Rösträtt.

Varje medlem har en röst. Endast närvarande medlem har rösträtt vid föreningens årsmöte och medlemsmöte.

§ 17. Beslut om täckande av underskott / och fondering av överskott.

Grundläggande med föreningens verksamhet är att eventuella överskott skall användas till att utveckla föreningen och dess verksamhet i enlighet med föreningens målsättnings paragraf, beslut i frågan fattas av årsmötet. Även frågan hur ett underskott skall behandlas beslutas av årsmötet. I båda fallen lägger styrelsen sitt förslag till beslut om hur över- eller underskott skall behandlas.

§ 18. Stadgeändring.

Stadgeändring kan ske genom att alla medlemmar biträder förslaget i annat fall fattas beslut med 2/3 majoritet på två varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara ett årsmöte.

§ 19. Upplösning av föreningen.

För att upplösa föreningen fordras att beslut fattas vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Vid dessa möten krävs att minst 2/3 biträder förslaget om att upplösa föreningen. Ett eventuellt överskott av verksamheten skall överföras till föreningslivet i Boxholm för att stödja dess utveckling i enlighet med föreningens syfte.

§ 20. Tolkning av dessa stadgar.

Två ojäviga personer från orten varav minst en är juridiskt bevandrad ska tolka föreningens stadgar.

Dessa stadgar antogs vid konstituerande medlemsmöte den 4 maj 2000. Reviderade vid årsmötet 2008.

 

Stadgarna som utskriftsvänlig wordfil.

 

Tillbaka till Startsidan          Tillbaka till föregående sida