Boxholmshistoria

- Skolhistoria under 1900-talet -

sida 3 (1970 - 1973)


1970 (ÖC)

Skolinformation. Om fritt valt arbete, som införes höstterminen 1970 i grundskolans årskurs 7 informerades på tisdagen föreningsledarna i Boxholm. Det fritt valda arbetet syftar till att ge eleverna möjligheter att inom skolans ram, vid sidan om obligatoriska och tillvalsämnen, odla sina intressen med utvecklingsfrämjande aktiviteter. Rektor Rune Johansson redogjorde för idén med fritt valt arbete och studierektor Bertil Scharff berättade om vad som redan gjorts för att sondera terrängen för den nya given. Ett provval har företagits och för resultatet av det har denna tidning redogjort tidigare. Man har även bland lärarna hört efter deras intresse för att hjälpa till som handledare. När man kommit fram till ett begränsat antal aktiviteter skall man återigen gå ut med ett provval bland eleverna i nuvarande årskurs 6. Föreningsledarna skall också komma in med förslag på ämnen för Fritt valt arbete.


1970 (ÖC)

Stort grupparbete visas på skolutställning i Boxholm

Klasserna 8 och 9 vid Centralskolan i Boxholm har i samband med den årligen återkommande utställningen över slöjd, verkstadsarbete och teckning gjort en stor påskkäring, som man placerat vid entrén till skolan. Det är läraren Sven-Erik Eriksson vid metallslöjden, som tillsammans med teckningsläraren Jörgen Öhman och eleverna i de två klasserna gjort det här färgstarka inslaget i utställningen.

Det som i övrigt presenteras vid utställningen är textilier där flamskvävnad är ett nytt inslag som introducerats av lärarna Gunilla Bergstrand och Irene Peerson. Ett brett register visar träslöjdens elever under ledning av Lennart Rydberg upp och Kurt Hagströms elever på skolverkstadssidan har en del finesser att bjuda. Slöjdverksamheten vid Centralskolan har utrustats med drejskiva och brännugn och från den verksamheten finns också ett sortiment - ännu så länge inte så stort men intresset för hantverksformen är stort bland eleverna berättar rektor Rune Johansson.

Årskurs 3 har en termin vardera träslöjd och textilslöjd och den kombinationen visas också prov på i form av en trädocka som utrustats i textilt. Åhörardagarna som ordnas i samband med utställningen hade lockat många besökare.

-v

(även bild; Text: Göran Bohman, Ola Lindgren och läraren Sven-Erik Eriksson provhänger grupparbetet som årskurserna 8 och 9 åstadkommit.)


1970 (ÖC, juni)

Skolavslutningen

Traditionellt marscherade låg- och mellanstadiet, företrädda av Boxholms musikkår, från Centralskolan till Boxholms kyrka. Kontraktsprost Börje Bruzaeus talade och kantor Åke Eklund var ledare för en kör som sjöng några sommarsånger. Skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund delade ut premierna till skolpoliserna och talade till eleverna och önskade dem trevlig sommar. Postludium framfördes av kantor Eklund.

Högstadiets elever samlades i Boxholms kyrka, där kontraktsprost Börje Bruzaeus talade till eleverna och kantor Carl Gustaf Moström ledde körsång. Skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund delade ut betygen till 9:ans elever och önskade dem lycka till i sin fortsatta verksamhet antingen det blir fortsatt skolgång eller förvärvslivet. Postludium framfördes av kantor Moström. De avgående eleverna tågade sedan med Boxholms musikkår i täten till Parketten där skolstyrelsen bjöd skolans personal och avgångsklassen på kaffe.


1970 (ÖC)

Skolutställning avslutar miljövårdsgiv i Boxholm

- Det har varit en verkligt intensiv miljövårdsvecka vid Centralskolan, säger folkskollärare Per Wånder vid Centralskolan i Boxholm. Han konstaterade det samtidigt som man slutför arbetena med en utställning på skolan, där man låter mellanstadiets elever visa upp arbetsprov. Det är en mycket skiftande utställning. Den bjuder på många prov på uppfinningsrikedom och bevis på ambition när det gäller att angripa miljövårdsfrågorna från annorlunda vinkel.

Skolan har gått i miljövårdens tecken senaste veckan. Man har undersökt och beskrivit och försökt lösa problemen med nedsmutsning av markerna, nedsmutsning av vattnet, gjort studiebesök på sopstationen, gallupundersökningar, intervjuer och exkursioner. Man har samlat skräp på vissa platser och redovisat skrämmande statistik över antalet upphittade skräpföremål och diskuterat gifter med fackfolk och mycket annat.

Klassrummen på Centralskolan är fyllda av arbetsresultat och de visar elevernas vilja att angripa de aktuella problemen. I stort har det varit ett gott lagarbete.

-v

(även bild; Text: Folkskollärare Per Wånder orienterar sig tillsammans med Christel Andersson och Roul Pettersson om ett av grupparbetena.)


1970 (ÖC, oktober)

Skolmåltidernas potatis diskuteras just nu på många håll. I diskussionen ställer man den nyskalade potatisen mot den industriskalade och många vill göra gällande att den senare kan medföra vissa risker för skadeverkningar. Vid skolmåltiderna på Parketten kommer skolbarnen under hela höstterminen att serveras nyskalad potatis. Källarmästare Ingemar Johansson håller på med en utredning för att undersöka om man även efter höstterminens slut kan fortsätta att servera nyskalad potatis.


1971 (ÖC, februari)

Reparation av gymnastikhallen i Centralskolan har pågått under några dagar. Man har företagit en komplettering av ljusarmaturen och 24 nya armaturer har satts in. Därmed har man fått en förbättring av ljuset från 290 lux mot tidigare 120. Förutom en del småreparationer har man också ordnat solavskärmning på den västra sidan av gymnastikhallen.


1971 (ÖC, fredag 26/2)

Skolinformation. Föreningen Hem och skola har traditionellt ordnat sin vårterminsträff för klassombud och klassföreståndare - i allt ett 50-tal personer. Ordföranden Lars Andersson välkomnade. Rektor Rune Johanson berörde aktuella lokala skolfrågor i samband med lockouten. Han talade också om den begränsade betygsgivningen. I fortsättningen är det bara slutklassen i varje stadie som får betyg vid varje läsårsslut. För information om det anses att kontakten mellan lärare och föräldrar måste förstärkas. Deltagarna ägnade sig sedan åt grupparbete beträffande betygsgivningen.


1971 (mars)

Inskrivning av nybörjare har skett i kommunen. I Boxholms kommun, Blåviks, Ekebys och Södra Rinnas församlingar var det 77 nybörjare, i Malexanders församling sju och i Åsbo församling sex.


1971 (ÖC)

Stormöte om skolbygge

I syfte att informera Centralskolans personal om den planerade om- och tillbyggnaden av Centralskolan hade man på onsdagen kallat till stormöte. Arkitekt Ado Noorlind från K-konsult i Linköping informerade om förslaget som ännu inte är fastställt i detalj men kommer att omfatta 1 587 kvm.

Stormötet pågick i Centralskolan allt medan man utanför fönstret höll på att staka ut för den nya byggnaden. På generalplanen över Boxholm visades skolans blivande centrala läge. I förslaget ingår inte skolmåltidslokal, då Parketten i fortsättningen skall användas, och samlingssal - den nuvarande är dålig - är heller inte med. Däremot har man i om- och tillbyggnaden planer på att göra inslag som påminner om en s k samskapsskola,

I lågstadiet har man basutrymmen vilka kompletteras med grupprum. Man får också ett studielandskap som är 30 x 3,5 m. För mellanstadiet gör man vissa omändringar. Där blir det 9 klassrum och lika många grupprum.

Högstadiet blir mest förändrat och är planerat så att det skall passa nya arbets- och undervisningsmetoder. Man får fyra entréer och lika många kapprum och nuvarande centralkapprummet görs om till uppehållsrum och skolkafé. En elevvårdsavdelning, läkarrum, vilorum, lärar- och administrationsavdelning blir i ett. Skolbibliotek och studiehall omfattar 240 kvm och mitt i byggnaden blir det en gård - en ljusgård som plattläggs.

Diskussionen blev intressant, synpunkterna var många och frågvisheten stor från dem som en gång skall nyttja lokalerna. Man kom också in på en eventuell förläggning av kommunbiblioteket till skolområdet. Det skulle ske i en särskild huskropp. Man betonade fördelen med att placera biblioteket i ett område som kommer att bli ett naturligt kultur- och fritidscentrum.

Mötet avslutades med att skolpersonalen gjorde ett uttalande där man ställde sig positiv till de lösningar som arkitekterna kommit fram till.


1971 (ÖC, maj)

Skolstyrelsen fastställde organisationsplanen

Skolstyrelsen fastställde vid sammanträde på måndagen en organisationsplan för skolväsendet i Boxholms kommun, som innebär att högstadiet i Boxholms centralskola skall ha hela kommunen som elevområde. Årskurserna ett till sex i Centralskolan har som elevområde Ekeby församling, Blåvik och södra delen av Rinna. I Åsbo skola med klasserna ett till sex blir Åsbo församling elevområde samt för Malexanders skola Malexanders församling.

Från och med den 1 juli 1971 kommer endast en rektor tillika skolchef att finnas i kommunen. Dessutom skall finnas en studierektorsjänst och tillsynslärartjänster vid Centralskolan, Åsbo skola och Malexanders skola. Tjänsten som tillsynslärare vid Malexanders skola blir en rent kommunal tjänst och skolstyrelsen ansöker samtidigt hos kommunfullmäktige att få inrätta denna.

Skolstyrelsen fastställde en organisation av skolbiblioteksverksamheten i kommunen.

Antalet klassavdelningar för läsåret 1971-72 kommer att vara 36 fördelade med 31 i Centralskolan, tre i Åsbo skola och två i Malexanders skola.

Som skolkurator anställdes från och med den 15 augusti sjuksköterskan Aino Andersson.

Skolstyrelsen föreslår att vuxenutbildningen under läsåret 1971-1972 får följande omfattning: ämneskurserna i svenska, matematik, engelska och tyska fortsätter och nya ämneskurser startas i franska, samhällskunskap, geografi, kemi och teckning. Dessutom föreslås 16 olika slags yrkesskolkurser.


1971 (juli)

813 grundskoleelever nästa läsår

Skolväsendet inom Boxholms kommun kommer under läsåret 1971-72 att vid Centralskolan omfatta 32 klasser fördelade med 13 på högstadiet, 9 på mellanstadiet och 10 på lågstadiet. Därutöver kommer tre skolkliniker och en observationsklinik att vara verksamma och för de utländska barnen kommer undervisningen att motsvara minst en halvtidstjänst. Vid Åsbo skola blir det en klass i mellanstadiet och två på lågstadiet och i Malexanders skola vardera en klassavdelning på mellan- och lågstadiet. Sammanlagda antalet grundskoleelever inom kommunen kommer att omfatta 77,5 personer varav lärarpersonalen beräknas uppgå till 55.

I en sammanställning som skolledningen gjort pekar man på olika målsättningar, däribland att läroplanen successivt kommer att införas i återstående årskurs. För att underlätta elevernas anpassning till skolarbete krävs en väl utbyggd elevvårdsorganisation varför man avser uppfölja tidigare påbörjad verksamhet med skolpsykolog- skolkurator- och inskolningsverksamheterna, specialundervisningen och stödundervisningen för invandrarelever.

Dessutom planerar man en fortsatt satsning på vuxenutbildningen.

Man konstaterar att problemet med lokalbrist kommer att kvarstå under 1972. Skolstyrelsen hyr för närvarande sju provisoriska lokaler på olika platser i kommunens centralort vilket medför stora hyreskostnader.


1971 (ÖC, juli)

Skolbudgeten slutar på nära 6 miljoner

Skolstyrelsen höll på måndagen sammanträde och hade förlagt det till Malexanders skola för att ledamöterna skulle få bese skollokalerna.

Man beslöt anta ett budgetförslag på 5 834 900 kr.

Ämneslärare Maj-Britt Lindberg, Hallstahammar, erhöll fortsatt tjänstledighet under läsåret 1971-72, och man förordade småskollärare Marianne Juhlin, Oskarshamn, till en tjänst på lågstadiets årskurs 1, ämneslärare Allan Fransson, Boxholm, till en tjänst i svenska och engelska och tyska, Roland Segerson, Väderstad, till en tjänst i svenska och samhällsorienterande ämnen, slöjdlärare Rolf Bergman, Mjölby, till en slöjdlärar/yrkeslärartjänst för läsåret 1971-72, Irene Peterson en timlärartjänst i textilslöjd tills vidare under läsåret liksom Inga Fredriksson en timlärartjänst i hemkunskap. Till Malexanders skola förordnades folkskollärare Eje Hermansson, Strålsnäs och Eiwor Karlsson, Bettna, samt vid Åsbo skola Ulla-Britt Carlsson, Sommen. Till en halvtidstjänst som skolvärdinna utsågs Margareta Markgren, Boxholm.

Skolstyrelsen fastställde lästider och lovdagar, ramprogram för lärarutbildningen, särskild specialundervisning för hörselskadad elev och reviderat kursprogram för vuxenutbildningen.

Man antog rekommendationer som sammanställts när det gäller skolskjutsarnas genomförande. Däri pekar man bl a på det samarbete som kan äga rum mellan olika kommunala nämnder som t ex en samordning av skjutsning av elever till förskola (sociala centralnämnden) och skolskjutsarna i skolstyrelsens regi. I glesbygden, påpekar man, kan skolskjutsen för vissa människor vara den enda möjligheten till kommunikation med omvärlden. Skolstyrelsen uttalar att i den mån det inte verkar menligt på resrutt, tider och utrymme kan skolskjutsen efter entrepenörens bedömande även få utnyttjas av människor som annars skulle ha svårigheter med budskickning eller kommunikationer.


1971 (ÖC, november)

Rökenkät. 249 av högstadiets 278 elever vid Centralskolan i Boxholm har deltagit i en enkät om rökvanorna. Man har gjort jämförelser mellan en enkät som gjordes vårterminen och en höstterminen 1971. När det gällde årskurs 7 hade procenttalet minskat från 34,2 till 25,0, årskurs 8 hade ökning från 28,9 till 39,5 och årskurs 9 en minskning från 42,3 till 36,9 procent.


1971 (ÖC, 22/11)

Skolkonsert. 40 man ur Norrköpings symfoniorkester gav på torsdagen en konsert för högstadiet vid Centralskolan i Boxholm. Orkestern spelade verk av bl. a. Berwald, Alfvén och Tjajkovskij under ledning av Everett Lee. Konserten var upplagd som en presentation av orkesterns arbetssätt, de olika instrumenten och av de verk som spelades. Kommentator var Lennart Olsson. Rikskonserter arrangerade.


1972 (ÖC, mars)

Åhörardagarna. För första gången ordnades på onsdagen och torsdagen åhörardagar vid skolorna i Åsbo och Malexander. Arrangemanget rönte stort intresse.


1972 (ÖC, mars)

Åhörardagar med flera nya inslag

En utställning, Dukade bord, ett framträdande av högstadiets elevkör och musik av Boxholms ungdomsmusikkår var nyheterna vid åhörardagarna på onsdagen och torsdagen vid Boxholms centralskola.

Eleverna i klass 9 ht hade under ledning av sin lärare Margit Johnson ordnat en utställning, Dukade bord, i hemkunskapslokalerna. Fyra olika festalternativ fanns med på utställningen som visade prov på fin fantasi från elever och lärares sida. Musiklärare Bengt Holmertz hade samlat högstadiets elevkör till samlingssalen där man bjöd på ett sångprogram som upptog valda delar av Evert Taubes produktion. Det var ett kort inslag men lagom som avkoppling för åhörardagsbesökarna. Berne Hallin ledde Boxholms ungdomsmusikkår vid framträdandet i skolan.

Den sedvanliga elevutställningen ned textil, metall och träslöjd rönte som vanligt stort intresse och bjöd på många fina inslag. Alltifrån textilslöjdens applikationer och klänningar med fina broderier till metallslöjdens fantasifulla ljusstakar och mera robusta grejor. Träslöjden upptog en stor del av utställningen och där lade man bl a märke till snygga lampor gjorda av fanér. Teckningsutställningen kompletterade det hela fint. Utställningen hade sammanställts av lärarna Knut Hagström, Lennart Rydberg, Gunilla Bergstrand och Jörgen Öhman.

Som vanligt rönte åhörardagarna stort intresse bland föräldrarna till elever på låg- och mellanstadiet medan det var mera tunnsått med besökare på högstadiet. Flitigt besökta var också åhörardagarna i skollokalerna på Bjursdalen. Hem och skola bjöd på kaffe på Centralskolan.

- v


1972 (ÖC, april)

Besöksfrekvens vid åhörardagarna. Skolexpeditionen har gjort upp en statistik över antalet besökare vid åhörardagarna vid skolan åren 1970-72. På lågstadiet var det 1970 172 besökare, 1971 191 och 1972 199. På mellanstadiet var siffrorna för samma år 139, 129 och 160 och för högstadiet 44, 25 och 44. Summa besökare för alla tre stadierna var 1970 355, 1971 345 och 1972 403. För 1972 var siffran för Åsbo skola 33 och för Malexanders skola 26.


1972 (ÖC, april)

Information om pryoverksamheten. Boxholms skolstyrelse tillskrev under höstterminen företagen inom kommunen med förfrågan om hjälp för att genomföra studiebesök och praktisk yrkesorientering. De många svar man fick visade en positiv inställning från företagens sida och man hörde också av sig med frågor om hur pryoverksamheten skulle läggas upp och genomföras på arbetsplatsen. På tisdagen hade skolstyrelsen kallat företagens kontaktmän i frågan. Yrkesvalslärare Finn Mattsson lämnade en information om den förändrade studie- och yrkesorienteringen med tre studiebesök i årskurs 8, praktisk yrkesorientering i två veckor i årskurs 9 samt ett förslag på eventuellt ytterligare praktisk yrkesorientering. En livlig debatt, som vittnade om stort intresse, utspann sig mellan skolans representanter och företagens kontaktmän.


1972 (ÖC, juni)

Skolträff i Åsbo

När Staffansbo skola i Åsbo upphörde 1947 fanns det tolv elever fördelade på tre klasser. 25 år senare möttes de tolv åter i Staffansbo skola. Initiativet till den hade tagits av Gun Engdahl-Karlsson, Motala.

Efter sedvanlig fotografering samlades man i skolan för att diskutera minnen. Man vandrade sedan till Atterbomsstenen vid Tuddebokällan där elevernas lärare för 25 år sedan, Christian Lindborg, Tranås, läste en dikt av Atterbom.

Innan man skildes åt för att återigen träffas i höst - då i Motala - överlämnade man gåvor till Christian Lindborg däribland en teckning av Tuddebokällan. De som deltog i jubileet var Maj Britt Nilsson-Alvarsson, Kurt Pettersson, Berit Ljung-Johansson, Stig Johansson, Roland Samuelsson, Erik Engdahl, Gunborg Andersson-Nygren, Laila Samuelsson-Samuelsson, Harald Nilsson, Einar Nilsson, Solveig Svensson-Pettersson och Gun Engdahl-Karlsson.


1972 (ÖC, juni)

Studiebesök för skolelever. Årskurs 3 vid Centralskolan har inom ramen för ämnet hembygdskunskap besökt Omberg och Rök och på den senare sett Rökstenen. Rubriken för årskurs 4-utflykten var "Sverige under medeltiden". Man reste till Vadstena där man besökte Blåkyrkan, Bjälbopalatset och klosterruinerna, Mårten Skinnares hus, Vadstena slott samt Birgittasystrarnas gästhem. Besöket alluderade på skolans orienteringsämnen och det gjorde också utflykten för årskurs 6. Resmålet var F 3 på Malmslätt, varefter man besökte Linköpings simhall för simkunnighetsprov och på hemresan Mantorps glasbruk. Årskurs 7 har avslutat sin fågelexkursion till Tåkern. Malexanders skola har besökt Muséet i Linköping och gjort en tur med fartyget Vimman i Norrköping. I dag, måndag, besöker årskurs 5 Linköping med besök på muséet, Domkyrkan, Linköpings slott, Stenhusgården, Gamla Linköping och Valla fritidsområde.


1972 (ÖC, juni)

Elevrådsordförande. Till elevrådsordförande vid Centralskolan i Boxholm för läsåret 1972-73 har valts Staffan Svensson, 8 b.


1972 (ÖC, juni)

Läraravtackning i Boxholm

Småskollärare Agnes Tysk, som kan se tillbaka på en 45-årig lärargärning, avtackades i samband med skolavslutningen på onsdagen vid Centralskolan i Boxholm. Skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund tackade fru Tysk för de många årens tjänst och överlämnade litografi av Boxholmskonstnären Eskil Nordell och kollegerna överräckte ett silverarmband och blommor. Rektor Rune Johansson tackade också den avgående läraren och fru Tysk framförde tack till skolstyrelse och kolleger. Fru Tysk blev lärare i Backa på västkusten 1927 och kom till Boxholm 1943, där hon tjänstgjort som lärare i nästan 30 år. När hon kom till Boxholm var hon den yngsta läraren på skolan,

Vid skolavslutningen i Boxholm marscherade som vanligt låg- och mellanstadiet till kyrkan där kontraktsprost Börje Bruzaeus predikade och högstadiets kör sjöng under ledning av musiklärare Bengt Holmertz. Skolstyrelsens ordförande och rektor delade ut diplom till segraren i trafiktävlingen och premier till skolpoliserna. Samma skedde vid högstadiets avslutning och där delade man också ut betyg till eleverna i årskurs nio. Högstadiets elever marscherade sedan till Parketten där avgångsklassen och skolans personal bjöds på kaffe.

Rektor Rune Johansson och skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund önskade elever och personal en skön sommar innan man skildes åt.

Vid avslutningen i Malexanders skola samlades man efter förhör i klassrummen i kyrkan där komminister Olle Johansson talade och skolbarnen sjöng sommarsånger. Vid samkväm efteråt i bespisningslokalen tackade skolstyrelsens representant Herman Wingmo elever och skolpersonal.

(även bild; Text: Småskollärare Agnes Tysk berättar skolminnen från en 45-årig lärarbana för skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund.)


1972 (ÖC, juni)

I Åsbo hölls examen på gammaldags vis med förhör. Tecknings- och slöjdutställning var anordnad. Efter examen tågade barnen till kyrkan, där barnkören Blåklockorna sjöng några sånger. Skolstyrelseledamoten Ingvar Pettersson utdelade premier ur Alma Danielssons och Martin Gustafssons fonder samt tackade personalen och då särskilt fröken Ulla-Britt Carlsson, som uppehållit småskollärartjänsten under ett par år. Kyrkoherde O Bohm höll avslutningsvis tal till barnen och deras föräldrar.


1972 (ÖC, augusti)

Skolstart

När höstens skolarbete startade i Boxholm noterade man att det fanns 747 elever vid kommunens skolor. De fördelade sig med 667 vid Centralskolan där 230 fanns i lågstadiets 10 klassavdelningar, 196 i mellanstadiets nio och 251 i högstadiets nio avdelningar. Åsbo skola hade 52 och Malexanders skola 28 elever.

Elevantalet har sjunkit något i kommunens skolor men det är glädjande att antalet i Malexanders skola är det samma som under vårterminen och att antalet i Åsbo ökat med 7. Det är ju roligt konstatera att de små skolorna i kommunen behåller och till och med ökar sin numerär säger rektor Rune Johansson. Nytt för läsåret är också en utökning av antalet kliniker för samordnad specialundervisning från 4 1971/72 till 6 1972/73. Lågstadiets två kliniker (läsklinik och skolmognadsklinik) inryms i en nyköpt större kontorsbod och ett depårum för läromedel har inrättats i Centralskolans kapprum. En nyhet för läsåret är också de stora klasserna på högstadiet med upp emot 30 elever i varje klass berättar rektor Johansson.

Sammanlagt 56 lärare är verksamma inom skolan i kommunen och de fördelar sig med 51 i Boxholm, 3 i Åsbo och 2 i Malexander. Nyanställda lärare denna termin är på lågstadiet småskollärare Åsa Pernsten, Britt-Marie Hulterström, Ann-Charlotte Johansson, Harriet Ström och Ulla Britt Carlsson, och lärarkandidaterna Gunilla Selerud och Sonja Sundberg, på mellanstadiet lärarkandidaterna Agneta Petersson och Ingrid Ljungars och på högstadiet adjunkt Lars Wilhelmsson, Marianne Johansson och Lena Winnefors, hushållslärare Yvonne Hemmingsson, speciallärare Anders Palméer och lärarkandidater Torgny Svensson, Lars Nordström och Eva Ahlström.

Terminstarten skedde som vanligt med upprop för eleverna och kollegium och stadiekonferenser för lärarna. Till skolbiblioteksråd valdes Britt-Lena Hagert, Thomas de Joung, Per Wånder och Lennart Rydberg och till lärarrepresentant i Hem och skola utsågs Birgit Eriksson.


1972 (ÖC, augusti)

Skolmåltidsjubileum. Den 28 augusti för tio år sedan inleddes skolmåltidsverksamheten vid Parketten i Boxholm. Källarmästare Ingemar Johansson gjorde jubileumsdagen lite festlig för skoleleverna då han bjöd på ugnsbrässerad fläskkarré med gurka och lingon och med färsk frukt och glass som dessert.


1972 (ÖC, september)

Skolmästerskap i Boxholm. Såväl hög- som mellanstadiet vid Boxholms Centralskola har avgjort sina skolmästerskap i friidrott. Tävlingarna ägde rum på Svartåvallen och flera goda resultat uppnåddes. I 13-åriga Monica Mattsson har Boxholm fått fram en talang av stort format. Hon var helt överlägsen i årskurs sju och vann samtliga fem grenar. Därav fyra med nytt skolrekord. Nästan lika duktig var Sören Johansson, årskurs nio, med fyra grensegrar. Tre segrar tog Marie Augustsson i årskurs nio och Ann-Mari Bergman i årskurs sex. Dubbelsegrare blev Jimmy Svensson och Lennart Engstrand, årskurs sju. Mikael Lind, Lennart Karlsson och Madelene Eklöf i årskurs åtta och Benny Eriksson och Mats Nordqvist, årskurs fyra.


1972 (ÖC, oktober)

Skolkonserter. Rikskonserters östra region har gett två skolkonserter i Boxholm. Klockstycke och rörblad var rubriceringen av en konsert som arrangerades för högstadiet med en ensemble från regionmusiken i Linköping under ledning av Torsten Lorentzon. Konserten rönte stor uppskattning. I en konsert för lågstadiet presenterade Rainer Kuisma och Anders Bleckman slagverk och flöjt. I den konserten deltog förutom lågstadiet vid Centralskolan även förskolan i Boxholm och Åsbo skola.


1972 (ÖC, oktober)

Skolorna. I Mjölby tjänstgör under innevarande läsår två speciallärare som är talpedagoger, och Boxholms skolstyrelse har fått löfte att i samarbete med Mjölby få hjälp med elever som har talsvårigheter. Antingen kommer de elever som är i behov av hjälp att få behandling i Mjölby eller också kommer klassföreståndaren eller annan lärare att få vägledning för talträning av eleven. Man har nu inom Boxholms skolområde gått ut med en enkät för att undersöka behovet. Centralskolans samarbetsnämnd har beslutat föreslå skolstyrelsen att den nuvarande representationen sju plus sju utökas med två representanter. Det gör att skolans anställda liksom eleverna genom elevrådet får utse nio representanter. Man beslöt vidare att rekommendera att - förutom den skoldans som arrangeras av Hem och skola i samband med vintersportlovet - en skoldans anordnas per termin.


1972 (ÖC, november)

Boxholms skolors 14 fonder har 128317 kr i behållning

Boxholm skolområde förvaltar 14 fonder, där behållningen den 31 december 1971 sammanlagt var 128 317 kr. Det framgår av en inventering som skolchefen Rune Johansson gjort. Den största fonden hade en behållning av 56 456 kr och den minsta 464 kr.

Filip och Anna Molanders donationsfond (Ekeby norra) ges till mindre bemedlade för vidare utbildning. Behållningen är 15 820 kr och skolstyrelsen delar varje höst ut premier. Boxholms skolfond (Boxholm) delar ut medel till skoländamål som inte skall tillgodoses med utdebiterade medel. Behållningen är 56 456 kr och skolstyrelsen lämnar varje år bidrag till skolidrottsföreningen och bekostar hela skolpolisverksamheten ur denna fond. Reuterswärdska fonden (Malexander) ges främst till yrkes- och hantverksorienterade mindre bemedlade. Behållningen är 14 285 kr, och skolstyrelsen i f d Södra Göstrings kommun har lämnat bidrag till elever vid yrkesutbildningsanstalter. Napoleon Gyllenhammars fond (Malexander) är för flitiga barn i skolåldern. Behållningen är 2 130 kr, någon utdelning har skolstyrelsen inte gjort på flera år. Susanne och Victor Olssons minnesfond (Malexander) skall främst delas ut till fattiga barns beklädnad i Danskebo skolområde, då i första hand till barn från Enshult och Danskebo. Behållningen är 5 242 kr. Skolstyrelsen i Södra Göstring har till jul lämnat bidrag till behövande barnfamiljer. Danskebo skolområde har upphört sedan många år. Martin Gustavssons minne (Åsbo) skall främst delas ut till flitiga barn i Hultekils skolrote (också upphört sedan många år). Skolstyrelsen i Södra Göstring har delat ut premier vid examen. Behållningen är 1 882 kr. Alma Danielssons premiefond (Åsbo) är avsedd till flitiga barn i Åsbo kyrkskola. Även där har utdelning skett i samband med årsexamen. Behållningen är i dag 2 350 kr.

Konfirmandgåva

Åsbo skolhjälpskassa (Åsbo) har väl det säregnaste ursprunget. Det är en gåva från konfirmander den 16 augusti 1871. Gåvan bestod av 16 riksdaler och 25 öre, dagens behållning är 3 168 kr och skolstyrelsen i Södra Göstring har lämnat bidrag till behövande familjer med barn inför t ex julhelgen. Kassan för fattiga skolbarn i Blåvik (Blåvik) saknar bestämmelser och skolstyrelsen i Södra Göstring har inte gjort några utbetalningar på flera år. Behållningen är 1 065 kr. Bestämmelser saknas också för Anna och August Anderssons fond (Rinna). Skolstyrelsen i f d Folkunga kommun har ur fonden bidragit till skolresor, studiebesök, lägerskoleverksamhet samt även till studerande vid obligatorisk skola. Behållningen är 19 121 kr. Till fattiga i Rinna skall pengarna ur Karl Magnus Anderssons fond gå, och skolstyrelsen i Folkunga har gett pengar till elevers studiebesök och skolresor. Behållning 2 982 kr. Till samma ändamål har också pengar gått ur År-ens minnesfond (Rinna) som saknar bestämmelser och där behållningen är 2 186 kr. I bestämmelserna till Tant Helgas minnes stipendiefond (Rinna) står att välartade och flitiga barn i klasserna 1-2 i Rinna skall ha fem kronor, och vad som blir utöver jämna femmor läggs till kapitalet. Elevers studiebesök och skolresor har bekostats med medel ur fonden där behållningen är 1 161 kr. Samma ändamål har använts vad gäller utdelningen ur Henry Öbergs stipendiefond (Rinna) där behållningen är 464 kr.

När det gäller de fem senast uppräknade stipendierna har en huvuddel gått till Väderstads skolas avslutningsklass, där det bedrivits försöksverksamhet med lägerskola.

Många av fonderna i skolsammanhang har tillkommit mycket långt tillbaka i tiden. Under årens lopp har fondernas bestämmelser blivit inaktuella och premierna därför mycket svåra att dela ut. Rektor Rune Johansson säger på tal om den fondinventering som skett:

- Vår målsättning i Boxholm är att i en framtid kunna slå ihop en del fonder för att använda dem för de behov som finns i dagens skolsamhälle. Men vägen dit är lång, vi måste gå via länsstyrelsen och i vissa fall kmt. Vår närmaste åtgärd blir nu att gå in till länsstyrelsen med begäran om befrielse från den årliga rapporteringsskyldigheten för vissa fonder.

- ving


1972 (ÖC, november)

Ambulerande kliniklärare ny tjänst i Boxholm

Skolstyrelsen i Boxholm tillstyrkte på måndagen ett förslag som upprättats av Mjölby skolstyrelse avseende fördelningen av kostnaderna för skolpsykologverksamheten. Avtalet stadgar att kostnaderna fördelas mellan kommunerna Mjölby, Boxholm och Ödeshög i förhållande till elevantalet och gäller ett år. 22 sökande hade anmält sig till fyra adjunkts- och ämneslärartjänster. Ingegärd Zettermark, Boxholm, förordnades till en timlärartjänst i hemkunskap under läsåret 1972-73.

Man beslöt att en ny tjänst för en ambulerande kliniklärare inrättas från vårterminen 1973. Denna lärare skall ha samordnad specialundervisning i klasserna 1 och 2 i Bjursdalsområdet samt i Åsbo och Malexanders skolor. Skolstyrelsen beslöt att den ledigförklarade skolkuratorstjänsten inte skall besättas för närvarande. Man beslöt att hos trafiknämnden i kommunen hemställa att Parkgatan utmärkes med skylten "skola" på båda sidor om skolmåltidslokalen vid Parketten och att hastigheten på sträckan och på Pehr Hannergatan nedsättes till 30 km.

Man beslöt att extra skolskjuts skall inrättas på sträckan Bjälnäs-Malexander. Det meddelades att Boxholms skolstyrelse erhållit skolöverstyrelsens tillstånd att ordna två kurser inom försöksverksamheten för orter med skiftarbete och utöka antalet undervisningstimmar för gymnasieskolkurser. Skolstyrelsen beslöt att genom vuxenutbildningsrådet stå som samordnare av tre kurser i engelska, som arrangeras av ABF och SKS och en kurs i tyska, som ordnas av ABF, och att Boxholms vuxenutbildningsråd skall stå som värd för ett gemensamt sammanträde med Mjölby g-regions samtliga vuxenutbildningsråd. Beslöts att samarbetsnämnden vid Boxholms Centralskola skall få vissa omändringar i funktion och organisation enligt ett förslag som lagts fram. Gunilla Petersson, Ljungby, erhöll stipendium ur Molanderska fonden. Skolstyrelsen beslöt att gå in till länsstyrelsen med anhållan om befrielse från rapportskyldigheten för Filip och Anna Molanders donationsfond, Reuterswärdska fonden och Anna och August Anderssons fond. En ord kontoristtjänst söktes av 26 personer och skolstyrelsen utsåg skolkontoristen Ingrid Tångring till tjänsten.


1972 (ÖC, november)

Studiebesök. De tre klassavdelningarna i årskurs åtta vid Centralskolan i Boxholm har under tre dagar tillsammans med yrkesvalslärare besökt Boxholms AB, där man besåg produktionen på järn-, stål- och träsidan. På måndagen inleddes en fjortondagarsperiod då eleverna i klass 9 gav sig ut för att "prya" och de följs om ytterligare fjorton dagar av en ny grupp. Det är första gången man förlagt pryoverksamhet till årskurs 9 i Boxholm.


1972 (ÖC, november eller december)

Många snusar på högstadiet

En undersökning av elevernas rök- och snusvanor har gjorts vid Centralskolan i Boxholm. I undersökningen deltog 185 av mellanstadiets 194 elever och 224 av högstadiets 250 elever. Av undersökningen framgår att på mellanstadiet röker 1,62 procent och snusar 3,78 procent. Samtliga elever har uttryckt en önskan att sluta röka och av de sju snusarna vill fyra sluta. På högstadiet röker 28,57 procent av eleverna och det fördelar sig med 18,10 på pojksidan och 39,81 på flicksidan. På högstadiet snusar 25,86 procent av pojkarna. Bland de tillfrågade flickorna finns det bara två som snusar. Siffrorna för rökningen på högstadiet var 1970/71 35 procent och 1971/72 34 procent.


1972 (ÖC, december)

Skolbygge. Boxholms kommun har fått 1 099 500 kr i bidrag av skolöverstyrelsen till byggnadskostnader för lokaler vid Centralskolan. För bidrag till ombyggnad vid samma skola får kommunen 160 900 kr. Samtliga lokaler skall användas för samtliga stadier i grundskolan samt för specialklasser.


1972 (ÖC, december)

Skolavslutning. Höstterminen avslutades vid Centralskolan med att Boxholms ungdomsmusikkår spelade på låg-, mellan- och högstadiet varefter dessa hade var sitt julprogram. Efter julavslutningen samlades lärarna till ett kaffesamkväm där rektor Rune Johansson tackade lärarna liksom skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund. I Åsbo och Malexander hade man ordnat särskilda avslutningsprogram.


1973 (ÖC, februari)

Boxholms skolor. Boxholms skolstyrelse har på deltid anställt ungdomsledarpraktikant Pia Karlsson som skolkurator med en genomsnittlig tjänst av högst tio timmar per vecka. Förordnandet gäller till den 15 juni. Åhörardagarna inom skolområdet har fastställts till 21 och 22 mars.


1973 (ÖC, mars)

Trafikkunskapstävling avgjord. Resultaten i skolornas rikstävling i trafikkunskap är klara för Boxholms vidkommande. På mellanstadiet uppnåddes det bästa resultatet av klass 6 a (klassföreståndare Per Wånder) och den fick en medelpoäng av 15,52. De bästa individuella resultaten nåddes av Ulf Andersson, Jonas Johansson och Sören Johansson, samtliga klass 6 a, med 19 poäng. I den första skiljetävlingen fick de tre samma poängtal, 13 av 15 möjliga, men i en andra skiljetävling vann Ulf Andersson. Han representerar mellanstadiet vid länsfinalen senare under vårterminen. Två elever på högstadiet hamnade på samma poäng 18, nämligen Eva Zettermark 9 c och Hans Persson, 8 c. Skiljetävlingen vanns av Eva Zettermark som alltså representerar högstadiet vid länsfinalen.

Pengar till Island. Skolorna i Boxholm, Åsbo och Malexander har gjort en insamling till det katastrofdrabbade Island och den inbringade 887 kr.


1973 (ÖC, mars)

Boxholmsönskan om småskola i Bjursdalen kan ej bifallas

/---/ Skolstyrelsen har redovisat en höjning av skolskjutstaxorna, vilket medför kostnadsökningar med 23 000 kr under 1973. Kommunstyrelsen tillstyrker beloppet. /---/

Boxholmssektionen av hyresgästföreningen har framfört önskemål om att lågstadieskola skall finnas i Bjursdalen sedan om- och tillbyggnaden av Centralskolan utförts. Kommunstyrelsen beslöt meddela föreningens Boxholmssektion och AB Boxholmshus, som understrukit de förras krav, att lågstadiets placering tidigare prövats och att föräldraföreningen då tillstyrkt att samtliga lokaler förläggs till Centralskolan, att fullständiga byggnadshandlingar för Centralskolans om- och tillbyggnad föreligger färdiga, samt att skolstyrelsen anmodas följa frågan om trafiksäkerheten för skolbarn som bor i Bjursdalsområdet. /---/

För finansiering av Centralskolans om- och tillbyggnad har kommunfullmäktige beslutat uppta ett 20-årigt amorteringslån på 2,5 milj kr. Statsbidraget har beräknats till 1 165 000 kr. Kmt har medgivit kommunen uppta 2 404 600 kr, vilket är 95 400 kr mindre än kommunfullmäktiges beslut men i gengäld har kommunen fått statsbidraget höjt med samma summa. Kommunstyrelsen har fått ett förhandsmeddelande att Sparbanken Östergötland kan lämna lånet men beslutar att byggnadsarbetena inte får igångsättas förrän lånefrågan är klar.


1973 (ÖC, april)

Skolinskrivning. Boxholms skolområde räknar sammanlagt 79 nybörjare, vilka fördelar sig med 72 i tätorten Boxholm, 5 i Åsbo och 2 i Malexander. De 72 kommer att fördelas på tre klasser i Centralskolan medan de två andra skolorna har B 2-form.


1973 (ÖC, april eller maj)

Skolgåva. Pensionerade folkskolläraren Filip Ekling - under många år lärare i Boxholm - har skänkt sin gamla skola Svenska folkskolans historia i fyra halvfranska band.


1973 (ÖC, maj)

Boxholmspojken Per-Arne Häll befinner sig just nu i soliga Tunisien, där han deltar i en internationell trafiktävling för skolungdomar. Per-Arne har tre svenska kamrater med sig. Anders Holmberg, Malmö, Agneta Svensson, Partille och Marie Ekman, Visby. Totalt deltar ett 20-tal länder i tävlingen, som omfattar såväl praktiskt som teoretiskt prov.


1973 (ÖC, oktober)

Skolstyrelsen i Boxholm utsåg vid sammanträde på måndagen bland fjorton sökanden Knut Johansson, Boxholm, till vaktmästare vid Centralskolan i Boxholm. Det fanns tio sökande till bidrag ur den Wåhlanderska fonden och skolstyrelsen beslöt att nio av dessa skulle få dela på 900 kr. Fyra sökte bidrag ur den Reuterswärdska fonden och tre får där dela på 600 kr. Skolstyrelsen uttalade sig för att den vuxenutbildning som äger rum i lågstadiets regi, bör överföras till den primärkommunala vuxenutbildningen under förutsättning att den service som hittills erbjudits glesbygden kan bibehållas i fortsättningen.


1973 (ÖC, oktober eller november)

Sniffningen debattämne vid Hem och skolamöte i Boxholm

När representanter för skola, polis och sociala myndigheterna i Mjölby i våras försökte skapa en opinion bland skoleleverna mot sniffning visade detta sig inte alls vara så svårt som man trott. Samma var förhållandet i Boxholm, Mantorp och andra platser där den här trion institutioner uppträdde gemensamt. Det berättades vid Hem och skolas årsmöte i Boxholm på onsdagen.

Till de 100-talet Boxholmsföräldrarnas förfogande vid årsmötet hade man en panel, bestående av skolpsykolog Lena Jansson, Mjölby, kriminalinspektör Karl-Erik Pettersson, Mjölby, och skolkurator Ingemar Nordström, Boxholm.

Lena Jansson berättade om de insatser som gjorts på området och nämnde att man denna höst fortsatt med informationsverksamheten i Skänninge och Boxholm och bl a visat ett bildband för årskurserna 6-9. I Boxholm fick man bland eleverna ett mycket fint gensvar och föräldrar och lärare ställde upp bakom aktionen. Om det fina gensvaret i Boxholm vittnade också Karl-Erik Pettersson.

Skolchefen Rune Johansson och skolkuratorn Ingemar Nordström kunde lugnande meddela att man idag inte har några sniffare - vad man vet åtminstone. Men däremot har flera vanesniffare lämnat skolan och det har framkommit att besvären för dessa fortfarande är mycket stora. Nu tänker man på skolhåll i Boxholm göra en undersökning för att informera sig om situationen och även fortsätta med den upplysande verksamheten.

Nu bildade de tre - skolpsykologen, kriminalinspektören och skolkuratorn - en panel och släppte frågan fri bland föräldrarna. Trots att de frågande inte var så många blev det i alla fall en öppen dialog. Experterna gav råd till föräldrarna och panelen fick en del synpunkter på det som gjorts och bör göras när det gäller att försöka klara Boxholmsskolor i synnerhet och skolor i allmänhet från inslag av sniffare. Hem och skolaordföranden Lars Andersson sammanfattade säkert vad många tänkte när han tackade de medverkande genom konstaterandet att det inte är lätt att vara förälder, men har man en vilja att hjälpas åt går det lättare att lösa problemen.

Årsmötet inleddes med att en ensemble ur Boxholms orkesterförening under ledning av kantor Carl-Gustaf Moström konserterade. Lars Andersson välkomnade till årsmötet. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen har 114 medlemmar och att man under det gångna året varit engagerad bl a vid åhörardagar, vintersportlovet, skoldanserna, sagostunder och vid genomförandet av skridskoskola. Kassan har balanserats på 6 925 kr. Man anslog 300 kr till vardera elevrådet och skolidrottsföreningen. De som stod i tur att avgå i styrelsen omvaldes, liksom ordföranden Lars Andersson. Man valde klassombud. Det meddelades att en enkät skall göras för att utröna intresset för ännu en dagskurs i Hem och skolas regi.

- v


1973 (ÖC, december)

Julavslutning. Skolorna i Boxholms kommun hade julavslutning på fredagen. Boxholms ungdomsmusikkår konserterade på låg-, mellan- och högstadiet vid Centralskolan. Lågstadiet vid skolan hade tidigare hållit en julfest och skolorna i Åsbo och Malexander genomförde julfester på fredagen. Efter avslutningen vid Centralskolan samlades lärare och administrativ personal till ett kaffesamkväm, där rektor Rune Johansson tackade de lärare som stod i begrepp att lämna skolan. De var adjunkt Elisabeth Lundell, lågstadielärare Ann-Charlotte Johansson samt praktiklärarna Monica Jogfors och Christina Nyström. En handbollsmatch mellan högstadieelever och lärare vann lärarna med 10-9.


1973 (ÖC, december)

Avtackning. Vid senaste sammanträdet med skolstyrelsen i Boxholm avtackades fyra ledamöter som i och med 1973 lämnar sina uppdrag. Det var Margit Birath, Uno Hall, Herman Wingmo och Ester Sehlstedt som skolstyrelseordföranden Mauritz Eklund avtackade.


1973 (ÖC, december)

Boxholmsenkät om sniffning

På en fråga om man ansåg att skolans upplysning om sniffningen var tillräcklig eller för dålig svarade 192 ja på den förra och 71 på den senare frågan. En följdfråga till de elever som ansåg att denna upplysning var dålig gav till resultat att flera tyckte att man skulle börja tidigare med undervisningen om sniffningens skadeverkningar, mera tid skulle anslås till ämnet - 40 minuter på nio årskurser är för litet. Flera och mer realistiska filmer i ämnet och att t ex någon som sniffat berättar, var andra önskemål.

Diskuterar

På en fråga om man talat med någon om sniffning någon gång svarade 183 ja och 82 nej. Det verkade som om det i någon högre grad är flickorna som diskuterat det här och då mest i kamratkretsen framgår det av en följdfråga, där man vill veta vem eleven diskuterat med. 113 svarade kamraterna, 75 lärare, 73 föräldrar och 55 någon annan. Om man hade en kamrat som sniffade vart skulle man då vända sig för att hjälpa sin kamrat? Ja, på den frågan svarade 111 kurator, 71 föräldrarna, 39 skolsköterska, 24 lärarna, 12 läkaren och 53 skulle inte tala med någon. Det senare oroar lite. På en följdfråga hur man skulle hjälpa denne kamrat om man inte talade om det för någon, svarade eleverna att de skulle tala med honom, försöka få honom från gänget, försöka få honom att gå in i en förening eller börja med en hobby, tala om vilka skadeverkningar som sniffningen har. I åk 8-9 hade en överraskande stor del av eleverna svarat att de inte bryr sig om att hjälpa en kamrat som sniffar eftersom det ändå inte är till någon nytta - han fortsätter att sniffa ändå.

Enkäten visar också att övervägande delen av eleverna har en god kännedom om sniffningens skadeverkningar.

Få sniffare

På frågan om man sniffat någon gång svarade 244 nej och 17 ja. Av de senare hade 11 sniffat en ā två gånger, 4 tre-tio gånger och 2 mer än 10 gånger. De flesta hade troligen gjort det av nyfikenhet - för att pröva på det, heter det i kommentaren. Av de 17 påstår 15 att de inte sniffar längre, och 2 att de gör det. På frågan om man känner någon kamrat som sniffar svarade 43 ja och 214 nej, vilket bevisar att det finns ett sniffningsproblem, men att det dessbättre är mycket litet.

Positivt

- Det är skönt att enkäten gav en positiv bild av sniffarläget. Frekvensen av sniffare är låg, det oroande är att så många inte skulle tala med någon om man hade en kamrat som sniffade, säger skolchefen i Boxholm Rune Johansson, Och det är förvånande att man anser att informationen är dålig.

Vi skall sätta in förnyade krafter där det brister för att förbättra det redan i dag goda resultatet. Men ingenting är ju så bra att det inte kan bli bättre, säger Rune Johansson.

- ving


1973 (ÖC, december)

Uppklarat inbrott. Vid ett inbrott i en skollokal på Bjursdalsområdet i Boxholm stals en skivspelare, värd 600 kronor. Den kunde emellertid återlämnas i oskadat skick sedan gärningsmannen avslöjats. I samband med inbrottet gjordes också en del skadegörelse med uppbrutna lådor och liknande.


TILLBAKA