Boxholmshistoria

- Skolhistoria under 1900-talet -

sida 2 (1967 - 1969)


1967 (ÖC 12/1)

Skolstyrelsen i Boxholm har beslutat utse gymnastikdirektör Hans Petersson till kontaktlärare för trafikundervisningen. Folkskollärare E. Hallströms och småskollärare Ann-Sofi Hedbergs begäran om avsked från 1 januari 1967 tillstyrktes. Man beslöt abonnera på tre skolkonserter under läsåret 1967-68. Då förordnandet för rektor vid yrkesskolan utgår den 30 juni, beslöt styrelsen förorda förnyat förtroende för nuvarande rektor Harry Stålhandske. Då lärare till beslutad kurs för hemsamariter inte kunnat erhållas på platsen beslöt styrelsen söka lärare på annan ort och bekosta resorna för denna. För att ordna bättre ventilation i samlingssalen i centralskolan beslöt styrelsen att anhålla hos fullmäktige om ett anslag på 13 000 kr. Vidare godkändes verkställda inköp av undervisningsmateriel varjämte man beslöt inköpa 25 nya skolbänkar. Med anledning av Restaurang AB Parkens begäran om höjning av priset på skolmåltiderna utsågs ordföranden Filip Ekling och fru Margit Birath att förhandla med bolaget.


1967 (ÖC 13/1)

Malexanderbor på "fel" sida Sommen har fått rätsida på glesbygdslivet

/---/ Trots att komminister Jan Nygren från prästgården nästan kan vinka till församlingsborna på Aspanäsudden så måste han så här års färdas nio mil för att kunna hälsa på dem. Så gott som granne med prästgården är fru Rut Peterson, som var småskollärarinna i Idebo på Aspanäsudden 1927-1948. När hon genom fönstren från sitt hus i Malexander ser Aspanäs och man ber henne berätta om tiden därute blir hon lyrisk. /---/

/---/ Det var en underbar tid därborta. Vi bodde i skolhuset och min man hade affär på annat håll och kom hem vid veckosluten. /---/

/---/ Det var stor sorg när man lade ner skolan i Aspanäs och jag minns att vi förhandlade till oss några nådeår.

Fru Peterson blir lyrisk när hon talar om Aspanäs. Vilka ängar...vilket landskap...vilka lindar...vilka blommor...vad det var vackert där och vad jag sörjde när jag fick flytta därifrån till Ramfall.

Nu tjänstgör hon i Malexander. /---/

-ving

(även bild; Text: Fru Rut Peterson var en gång småskollärarinna i Idebo och hon blir lyrisk när hon talar om tiden där.)


1967 (ÖC 25/3)

Skolstyrelsen har beslutat att till den ledigförklarade tjänsten som studierektor förorda vikarien på tjänsten, Bertil Scharff. Till en ledigförklarad ordinarie folkskollärartjänst förordar styrelsen i följande ordning Mari Anne Frithiof, Birgitta Sjöberg, Lars Erik Karlsson och Gunnar Johansson. Till entrepenörer för arbetet med den nya ventilationsanläggningen i Centralskolans samlingssal har antagits Karlssons rör, Tranås och Engbergs elektriska, Mjölby. Telefonersättning beviljades yrkesskolans rektor. För nästa läsår framställdes höstterminen till 24 augusti-20 december och vårterminen 7 januari-8 juni med sportlov 12-17 februari.


1967 (ÖC)

Centralskolans gymnastikhall i Boxholm ombyggd för 2 milj.

Vid höstterminens start tar Centralskolan i Boxholm i bruk sin nya gymnastikhall. Den har sedan augusti 1965 varit föremål för om- och tillbyggnad, som i runt tal kostat två miljoner kronor. Hallen har fått en utrustning som är av modernaste snitt. Bygget för den tidigare gymnastikhallen överlämnades efter arkitekttävling till arkitekten Bertil Berg, Norrköping, och det är också han som gjort upp ritningarna för om- och tillbyggnaden.

I tillbyggnaden finns lokaler för högstadiets undervisning, en sal för lågstadiet, skolverkstad och gymnastikhall. Den tidigare hallen har byggts ut 30 m och man har nu en gymnastikhall på 20 X 40 meter. Hallen har nu mått som tillåter seriehandboll, man kan spela tennis, basketboll och utöva gymnastik. För det senare ändamålet är hallen utrustad med många redskap, 46 ribbstolar, räck och barr och har fyra övningsplaner för basketboll. Hallen är upplinjerad för handboll, tennis och basket, men det finns givetvis också möjligheter till badminton och volleyboll. Genom en konstruktion med ridåvägg kan man dela hallen i två delar, där den ena salen blir ungefär 23 X 20 meter.

I byggnaden finns nu för högstadiets räkning tre ämnesrum, tre grupprum, musikrum, uppehållsrum för eleverna och kapphall med 270 elevskåp. Skolverkstaden har fått rymliga lokaler med maskiner av senaste datum och dessutom finns det expeditionslokaler för yrkesvalsläraren.

Utanför byggnaden kommer kommunen att anlägga en idrottsplan och arbetet med denna är i full gång. Denna idrottsplan blir ett fint komplement till skolans gymnastikbyggnad. En del planering utanför byggnaden återstår.

Gymnastikhallen skall hyras ut efter skoltid och man har redan efterhört intresset från föreningarna i köpingen. Den flitigaste hyresgästen hittills är Boxholms tennisklubb, som har tider bokade för lördagar och söndagar i höst och vinter.

Under byggnadstiden har gymnastikundervisningen klarat sig tack vare uteidrotten men nu till hösten skall det hela stå klart och gymnastikläraren Hans Pettersson kan lägga upp sin undervisning i moderna och ändamålsenliga lokaler. I källaren på byggnaden har man också gjort en del ändringar och förbättringar när det gäller dusch och omklädningsrum.

- Trots detta bygge har Centralskolan fortfarande lokalbrist?

- Ja, svarar rektor Ingemar Almén. Skolan är utrustad för att funktionera som en centralskola med fullt utbyggt högstadie, men vi har fortfarande en brist på fyra salar och vi hyr lokaler både hos Stiftelsen kommunala bostäder och hos Riksbyggen i Boxholm.

Invigningen av den nya gymnastikhallen hoppas man kan ske i höst genom att få ett par fina handbollslag som gäster i en uppvisningsmatch.

-ving

(även bild; Text: Gymnastikhallens utformning och inplacering i miljön har lovordats av flera byggexperter.)


1967 (ÖC)

Skolstyrelsens ordförande i Boxholm avgår efter 36 år

När skolstyrelsen i Boxholm på måndag samlas till årets sista sammanträde avtackar man Filip Ekling, som varit ordförande sedan 36 år. Under den tiden har hållits över 250 sammanträden och hr Ekling har bara varit frånvarande vid ett av dem. Under 42 år i kommunalfullmäktige hade han inte fullt tio frånvarodagar och under 42 lärarår var han bara borta vid ett tillfälle. Han var då tjänstledig för värnplikt.

Filip Ekling är född i Boxholm och knöts till Boxholms skolväsende 1914, då han blev extra ordinarie lärare för att året därpå bli ordinarie. Den 1 januari 1932 blev han ordförande i skolstyrelsen. Han har nu av sina många uppdrag endast kvar ledamotskapet i kyrkofullmäktige.

- När man hållit på så länge som jag känns det vemodigt givetvis att lämna ett uppdrag som detta. Inte minst samarbetet med rektor Ingemar Almén under 28 år har varit roligt.

Skolans utveckling har ju varit enorm vilket bl a belyser vid en jämförelse mellan statförslaget 1933 och 1968, säger hr Ekling och bläddrar i gamla protokollsböcker. Statförslaget för skolan slutade 1933 på 76 342 kr och idag på drygt tre miljoner. Lärarlönerna var 1933 36 770 kr och 1968 blir de 1,5 miljon.

- Det positivaste inom skolan under 36 år?

- Grundskolans införande och för kommunen de nya skollokaler som invigdes 1961. Det är ju också positivt att arbetet med den nya skolan såväl när det gäller den kostnadskrävande delen som den för ungdomen tidsmässigt förlängda utbildningen har gått så smärtfritt som det gjort.

- Vi var i Boxholm tidigt ute med en hel del inom skolväsendet. Redan 1932 beslutades om skoltandvård och det genomfördes i samarbete med och bidrag från Röda korset, hundskattemedel och anslag ur Gustaf Larssons donationsfond. Beslutet om 39 veckors årlig lästid fattades 1939 och ett sjunde läsår infördes 1938. Fria läroböcker och barnbespisning fanns i Boxholm före många andra skolor, säger hr Ekling när han blickar tillbaka.

När skolrådet 1932 blev skolstyrelse hade man fyra skolor av vilka nu bara Centralskolan är kvar. Hesters skola lades ned 1940, Flemminge 1961 och Kyrkskolan i Ekeby 1965.

Och så sammanfattar Filip Ekling:

- Det har varit lätt att vara skolstyrelse i Boxholm vilket berott på föräldrarnas stora intresse för skolan.

När nu Filip Ekling lämnat skolstyrelsen skall han pyssla om täppan på Wrangels Väg 5, läsa böcker som ligger ouppsprättade och mer använda hyvelbänken i källaren.

-ving

(även bild; Text: Folkskollärare Filip Ekling avgår efter 36 år som ordförande i Boxholms skolstyrelse.)


1968 (ÖC)

Ny rektor utsedd

Till rektors- och skolchefstjänsten vid Centralskolan har skolöverstyrelsen från den 1 juli förordnat rektorn och tillika skolchefen i Linneryd Rune Johansson. Rektor Johansson är född i Tiseryd och tog folkskollärarexamen i Karlstad 1951. Efter två års tjänstgöring i Misterhult blev han ord folkskollärare i Skinnskatteberg 1958-61 och studierektor till 1963. Sistnämnda år blev han rektor i Linneryd.

(även bild)


1968 (ÖC)

Skoltröjor vid Centralskolan

Elevrådet vid Centralskolan har tagit initiativet till anskaffandet av skoltröjor. Den finns i två färger. Den ena är gråmelerad med svart text och den andra blå med vit text. Skoltröjan har ritats av Sören Nyberg och som tack för detta fick han en tröja av elevrådet. Tröjorna skall användas av högstadiet och i en första omgång har 123 elever beställt tröjor. På bilden ses Gunilla Nilsson och Berton Ringman i de nya tröjorna med järnmärket och bocken som symboler.

Elevrådet har många aktiviteter på gång och nu håller man på med förberedelserna inför klass 9:s avslutningsfest den 8 juni.

(även bild)


1968 (ÖC)

Elevutställning

Centralskolan bjöd på torsdagen på den sedvanliga elevutställningen av slöjdalster och teckningar. För träslöjden har Lennart Rydberg svarat, i textilslöjden har Irene Pettersson och Gunilla Nilsson undervisat, Gustaf Örtlund har haft hand om metallslöjden och teckningslärare har varit Bo Kahnberg. Omkring 500 alster har ställts ut och för att göra ett axplock så märktes inom träslöjden trevligt utförda klockor, metallslöjden hade såväl ljuskronor som solur och inom textilslöjden fäste man sig främst vid tvistsömnadsalster. Teckningsutställningen upptog förutom teckningar av såväl enskilda som grupper också kasperdockor, masker och något så ovanligt som ljudcollage.


1968 (ÖC måndag 10/6)

Rektor Almén avtackad vid skolavslutning i Boxholm

Avslutningen vid Centralskolan i Boxholm på lördagen formade sig till en hyllning för avgående rektorn Ingemar Almén, som nu lämnar skolan efter 28 års tjänst. Vid avslutningen för mellan- och lågstadiet riktade sig skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund till hr Almén och tackade honom för hans arbete samt överlämnade en teckning av Centralskolan utförd av Erik Ekström. Blommor följde presenten liksom från skolstyrelsens ledamöter. Yrkesskolerektor Harry Stålhandske avtackades även med blommor.

Sedan samlades de avgående eleverna och skolans lärare och anställda till en kaffefest på Centralskolan, där hyllningarna för rektor Almén fortsatte. Förre skolstyrelseordföranden Filip Ekling tackade för 28 års gemensamt arbete och för rektor Alméns insats att bygga upp skolan i Boxholm. Studierektor Bertil Scharff förde lärarnas och de anställdas talan och överlämnade två silverbägare och blommor. Skolidrottsföreningen genom Lennart Rydberg överlämnade en present. Elevrådets ordförande Lars Nordensten tackade lärarna och hade räknat ut att han och hans kamrater gått 10 800 timmar i skolan. Rektor Almén fick en gåva från högstadiet. Skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund talade och rektor Almén hemförlovade avgångsklasserna. Senare framförde han till alla ett tack för hyllningarna. Harry Stålhandske tackade för hyllningarna och kyrkoherde Börje Bruzaeus avslutade med att tacka för samarbetet kyrka-skola.

Vid högstadiets avslutning i Boxholms kyrka medverkade kantor C G Moström vid orgeln och ledde en kör. Skolstyrelsens ordförande delade ut betygen till avgående elever. Komminister Jan Nygren höll en betraktelse. Vid denna avslutning tackades också lärarna Walter Zell, Göran Bergengren, Bo Kahnberg och Gunnar Björkman, som skall sluta och flytta.

Boxholms kyrka var fylld till sista plats och många fick stå i gångarna när mellan- och lågstadiet höll sin avslutning. Kantor Åke Eklund medverkade vid orgeln och ledde en kör. Kyrkoherde Börje Bruzaeus höll en betraktelse. Skolstyrelsens ordförande nämnde i sitt tal att man inleder femdagarsveckor när man möts till nästa skolär och han kallade fram skolans 22 skolpoliser som fick diplom och presenter.

Boxholms musikkår ledde marschen av examensklädda skolbarn genom köpingen.

-v

(även bild; Text: Skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund (t v) och studierektor Bertil Scharff flankerar de två avgående rektorerna i Boxholm Ingemar Almén vid Centralskolan (t v) och yrkesskolerektorn Harry Stålhandske.


1968

Skolstart i Boxholm

Boxholms nye skolchef Rune Johansson välkomnade på torsdagen 667 elever och 46 lärare, därav 10 nya, till det nya läsåret. När det gäller välkomnandet av de nya lärarna hade skolstyrelsen tagit initiativet till en trivselaktivitet på Parketten där man bjöd på kaffe och där man fick bekanta sig med varandra.

För Boxholm liksom för många andra platser innebär höstens skolstart nyheten med femdagarsvecka vilket är liktydigt med att läsåret skall omfatta 40 istället för 39 veckor, antalet lovdagar minskas från 10 till 6 och läsdagen blir förlängd med 20 minuter. För rektor Johanssons del blir femdagarsveckan ingen nyhet då den bedrivits som försöksverksamhet i Linneryds skoldistrikt där rektor Johansson tidigare tjänstgjort.

På torsdagsförmiddagen samlades man på Centralskolans gård där rektor Johansson välkomnade eleverna och därefter samlades lärarkåren och skolstyrelsens ledamöter på Parketten där skolstyrelsen var värd för en kollation. Skolstyrelsens ordförande, Mauritz Eklund, välkomnade och nämnde som en av höstens nyheter den föräldraförening som skall börja sitt arbete redan i höst. En interimsstyrelse är redan tillsatt. Rektor Johansson hoppades på ett gott samarbete och presenterade de tio nya lärarna Sonja Bevenby, Margareta Lindsjö, Helena Widerström, Birgitta Jacobsson, Inga Nilsson, Annika Pettersson, Hans Andersson, Örjan Karlsson, Britt Marie Johansson och Karl Andersson. Vidare välkomnades Mats Bruzaeus, Lars-Göran Eklund och Erik Olsson som också skall tjänstgöra vid skolan.

Vid ett informellt sammanträde i samband med samlingen på Parketten utsågs Maj-Britt Lindberg till lärarkårens representant i föräldraföreningen.

På torsdagseftermiddagen samlades man till stadiekonferenser och på fredagen påbörjas skolarbetet med något avkortad läsdag och på måndag upptages skolarbetet i full utsträckning.

(även bild; Text: Boxholms nye skolchef rektor Rune Johansson (i mitten) bekantar sig med två av de nya lärarna, Hans Andersson och Sonja Bevenby.)


1968 (ÖC, onsdag 25/9)

Skolstyrelsen förordnade vid sammanträde på måndagen för läsåret 1968-69 följande timlärare: textilslöjd Irene Pettersson, trä- och metallslöjd Gustav Örtlund, maskinskrivning och handelskunskap Inga Fredriksson, musik C G Moström, barnavård Inga-Lill Andersson och i kristendomskunskap Börje Bruzaeus och Erik Ohlsson.

Tjänstledighet för läsåret 1968-69 beviljades småskollärare Ingrid Karlsson. Till huvudlärare på mellanstadiet tillsattes folkskollärare Judith Wikström. Man beslutade tillsätta ett biblioteksråd bestående av rektor Rune Johansson, skolbibliotekarie John Arnell samt lärarna Agnes Tysk, Per Wånder, Maj-Britt Lindberg och Lennart Rydberg. Till lärare i sömnad vid yrkesskolan förordnades Vanja Karlsson och i maskinskrivning Harald Andersson.


1968 (ÖC, onsdag 25/9)

Elevrådet på högstadiet vid Centralskolan i Boxholm har bland tre kandidater valt Berton Ringman till ordförande.


1968 (ÖC 14/10)

Skolmästerskap i orientering har avverkats i Boxholm. Resultat: Årskurs 7 flickor, 2,5 km: 1) Karin Skärby 32,58. Pojkar 3,0 km: 1) Jan Svensson 34,35. Åk 9 flickor, 2,5 km: 1) Elisabeth Ragnar 34,45; 2) Karin Andersson 36,45; 3) Eva Gustavsson 39,49. Pojkar, 3,0 km: 1) Krister Axelsson 42,17; 2) Bertil Oskarsson 43,36; 3) Håkan Johansson 1,11,35. Patruller, flickor 2,5 km: 1) Britt Ericsson, Gun Karlsson, Marita Andersson 40,51; 2) Yvonne Göransson, Inga-Lill Nordström 41,56; 3) Kerstin Qvist, Britt-Marie Strömberg 55,56. Pojkar, 3,0 km: 1) Anders Gustavsson, Göran Björk 44,52; 2) Claes Stork, Kjell Gustavsson 49,58; 3) Jean Nörgaard, Anders Ekedahl 1,10,05.


1968 (ÖC, lördag 19/10)

Föräldraföreningens interimstyrelse vid Centralskolan hade på torsdagen inbjudit föräldrar till barn i de lägsta klasserna. Rektor Rune Johansson informerade om skolarbetet och föräldraföreningens syften. Efter paus och kaffe hade föräldrarna tillfälle att träffa sina barns klasslärare. Ett 70-tal hade infunnit sig.


1968 (ÖC, lördag 10/12)

Skolstyrelsen har beslutat utannonsera tre adjunkts- och tre ämneslärartjänster. I tilläggsanslag för överskridna anslag i årets stat beslöts att begära 12 500 kr. Studierektor Bertil Scharff utsågs till kontaktlärare i trafik. Småskollärare Ingrid Robertsson fick tjänstledighet under vårterminen. Man fastställde lovdagar för vårterminen till 27/2-4/3, 23/3-29/3, 13/5 och 9/6.


1969 (ÖC)

Skolvärdinna i Boxholm

Vid Centralskolan i Boxholm har man i dagarna iordningställt ett uppehållsrum och samtidigt har en skolvärdinna installerats. Skolvärdinnetjänsten skall prövas på försök enligt beslut av de kommunala myndigheterna. Innehavare av tjänsten är Margot Kindstedt, som nu tjänstgör fem timmar per dag.

- Uppehållsrummet är avsett för sådana elever som får håltimmar i väntan på skolskjuts. Hur man än konstruerar schemat så får varje elev i praktiken fyra håltimmar per vecka, säger rektor Rune Johansson.

Uppehållsrummet har tillkommit genom samarbete mellan skolstyrelsen och elevrådet vid skolan.

Eleverna skall senare själva dekorera rummet medan skolstyrelsen försett det med moderna möbler, vilket dragit en kostnad av 5 000 kr, samt utrustat det med spel och en disk där Margot Kindstedt säljer frukt, godsaker och läskedrycker. Uppehållsrummet skall också senare utrustas med radio.

Såväl elevråd som skolstyrelsen är nöjda med denna nya aktivitet vid Centralskolan i Boxholm och givetvis inte minst skolskjutsresenärerna.

-v

(även bild; Text: Rektor Rune Johansson med skolvärdinnan Margot Kindstedt i Centralskolans nya uppehållsrum.)


1969 (ÖC)

Oturlig snöboll

Ann-Charlotte Gustavsson, som går i Centralskolan ligger på regionsjukhuset i Linköping sedan hon för en tid sedan fick en snöboll i ena ögat. Snöbollen träffade så oturligt att det uppstod blodutgjutning och hon remitterades efter läkarbesök i Boxholm till regionsjukhuset där hon fick stanna.

- Vi har förbud mot snöbollskastning och trots att vi har 2-3 rastvakter är det beklagligt att sådana här olyckor händer. Vi har talat om händelsen vid morgonsamlingar och hoppas därmed att vi kan förhindra ett upprepande, säger Rune Johansson på tal om olyckan.


1969 (ÖC)

Föräldraenkät om rökning

Vid Centralskolan har man gjort en rundfråga bland föräldrarna för att höra deras inställning till rökruta eller rökförbud i skolan. Rektor Rune Johansson kunde när han skulle göra sammanställningen räkna in inte mindre än 568 svar. Av dessa hade 376 uttalat sig för ett rökförbud. Det är 66,2 procent. 181 eller 31,9 procent ansåg att rökruta borde införas. Av dem som ansåg att rökruta borde införas var det 30,2 procent som hade barn i lågstadiet, 23,2 procent med barn i mellanstadiet och 41,5 procent var högstadieelevers föräldrar. Rökförbudet, som nu segrade, skall efter beslut i skolstyrelsen införas i skolstadgan.

De, som hade röstat för ett rökförbud, fick två delfrågor. Man frågade om man ansåg att det skulle vara förbjudet att röka inom skolans område. Den andra frågan gällde om det skulle vara förbjudet att medföra tobak eller cigarretter till skolan. Föräldrarna ställde sig övervägande på linjen att det skulle vara förbjudet att medföra cigarretter. På en fråga om föräldrarna ansåg att lärarna skulle ha rätt att beslagta vissa föremål svarade 96 procent av föräldrarna jakande.


1969 (ÖC)

Skolstyrelsen fastställde lovdagarna

Skolstyrelsen fastställde vid sammanträde på måndagen att höstterminen skall omfatta tiden 21/8-21/12 och vårterminen 7/1-12/6. Man beslöt om tio lovdagar fördelade med en - den 3/11 - på höstterminen och resten under vårterminen. Under vårterminen blir det lovdagar 23-25 februari plus två friluftsdagar, 31/3-3/4, 30/4 och 8/5. Man antog ordningsregler för Boxholms grundskola,

Man diskuterade kommunalt bidrag till skolmåltider för elever på Centrala verkstadsskolan i Mjölby samt yrkesskolan i Tranås. Övriga elever i de gymnasiala skolorna får fria skolmåltider vilka betalas av Boxholms kommun. Skolstyrelsen föreslår att målsmännen till ovannämnda elever ersättes med ett belopp som är lika med kommunförbundets överenskommelse som bland annat tillämpas i mjölby stad.

Man beslöt vidare att anhålla hos kommunalfullmäktige om tilläggsanslag på 7 800 kr för ändamålet. Rektorn vid Boxholms yrkesskola Per Wånder hade gjort upp ett förslag till kurser för läsåret 1969-70. Planen upptog 21 kurser och skolstyrelsen beslöt föreslå länsskolnämnden att anta planen. För att utreda framtida behov av skollokaler tillsattes en utredningskommitté bestående av förutom rektor och studierektor skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund och Lars Andersson. Till en ledigförklarad tjänst som ordinarie folkskollärare förordar skolstyrelsen folkskollärare Bo Ericsson, Borlänge, och till två ledigförklarade ordinarie småskollärartjänster Ingrid Colt, Gustavsberg och Margareta Bjuhr, Kristineberg.


1969

Elevutställning i Boxholm

Den elevutställning som brukar hållas samtidigt med skolavslutningen vid Centralskolan i Boxholm har i år på försök flyttats till de åhörardagar som ägt rum under torsdagen och fredagen. Utställningen omfattar trä-, metall- och textilslöjd, och förutom att man hållit utställningen tillgänglig för dem som besökt åhörardagarna har man också haft utställningen öppen på kvällstid. De berörda lärarna betecknar experimentet som lyckat då man får bättre kontakt med föräldrarna i samband med åhörardagarna än under ett komprimerat program en examensdag. Utställningen har sammanställts av lärarna Gustav Örtlund och Bo Pettersson i metallslöjd, Lennart Rydberg i träslöjd och Gunilla Nilsson och Irene Peterson i textilslöjd. Sammanlagt har man samlat omkring 200 alster omfattande klasserna 3-9 och det var en representativ utställning med många fina inslag. En nyhet var de vävda alstren som inte varit så vanligt förekommande tidigare. Åhörardagarna var livligt besökta.

(även bild; Text: Slöjdlärare Lennart Rydberg beundrar Claes Göran Olssons svarvade pigtittare, som är gjord i masurbjörk.)


1969 (ÖC, torsdag 8/5 1969)

Information i Boxholm om narkotikans problem

Skolstyrelsen och föräldraföreningen i Boxholm hade på tisdagkvällen inbjudit till informationsmöte i Centralskolans samlingssal över ämnet Narkotika och andra stimulantia. Rektor Rune Johansson hälsade välkommen och som inledning underhöll elever från högstadiet under kantor C G Moströms ledning med sång och musik. Polisassistent Erik Kammar, Mjölby, informerade om olika slag av narkotika och deras verkningar och hur de vanligen används. Han betonade, att om det just nu verkade lugnt på narkotikafronten var det bara lugnt på ytan, det verkar som polisens drive mot langarna har gjort dessa försiktigare, men de finns dock fortfarande kvar.

Genom polisens statistik har man kunnat fastslå att missbruk av narkotika förekommer inom alla socialgrupper och att den mest aktuella åldern är 14-20 år. Vid förhör har det framkommit att man börjat använda narkotika för att man känt sig pressad i skolan, känt otrygghet och för att man ansåg föräldrarna gammalmodiga och okunniga.

Efter polisassistent Kammars inledning följde en estraddiskussion mellan representanter för polis, barnavårdsnämnd, föräldrar, skolhälsovård, skolledning och elever. Provinsialläkaren dr O Vlk inledde med att tala om narkotikan och dess verkningar och hur man använt dessa stimulantia i andra delar av Europa och Asien.

Man diskuterade vad som kan göras i förebyggande syfte och enades om att föräldrarna har stort ansvar och i större utsträckning bör intressera sig för barnen och vad dessa har för sig på fritiden. En undersökning har gjorts vid Centralskolan genom att en del elever fått fylla i formulär med frågor om narkotika. Det visade sig att bland de 200 svar man hunnit kontrollera fanns det bara ett, där en flicka svarat att hon rökt hasch vid ett par tillfällen, men nu slutat.

Man tog också upp problemet med mellanölet och från polisens sida betonade man att det är mera utbrett bland skolungdomen än de flesta föräldrar tror. Det finns t o m pojkar som inte hunnit längre än till fjärde klass, som är riktiga "ölgubbar". Vid sina nattliga körningar med radiobilarna ser man också många elever berusade och när man kontaktat föräldrarna till dem, ställde sig de flesta oförstående och trodde inte sina barn om detta. Från elevhåll tyckte man heller inte man fick den upplysning i skolan som man önskade och man hoppades här på en bättring.


1969 (ÖC, juni)

Åsborektor lämnar sin tjänst efter 43 år i samma skola

När rektor Sam Rydén i Åsbo på torsdag deltar i den sista examen som skolledare kan han se tillbaka på en lärargärning som spänner över inte mindre än 43 år. I Åsbo har han varit bosatt i 57 år och kommer även att stanna där efter pensioneringen.

Det var 1912 som rektor Rydén kom till Åsbo, där hans far blev kantor och folkskollärare och som kommunalman medverkade till skolans utveckling. När fadern avled 1926 efterträdde rektor Rydén honom som kantor och folkskollärare. 1938 blev han överlärare i Åsbo och 1951 rektor i Södra Göstrings kommun. Då fanns det sju skolor i kommunen - Åsbo, Hultekil, Björke, Danskebo, Malexander, Arrebo och Blåvik - med 250 elever. Folkminskningen gjorde sig dock snart gällande och många problem med skolindragningar och skolskjutsar stod ofta på dagordningen. Idag återstår endast skolorna i Åsbo och Malexander av de ursprungliga sju. 1954 byggdes Malexanders skola och Åsbo kyrkskola utvidgades, det gamla skolhuset moderniserades och gymnastikbyggnad uppfördes. Barnantalet i Malexander har minskat kraftigt och skolans framtid är oviss. 1962 infördes nioårig skola med högstadiet förlagt till Boxholm och 1971 kommer Södra Göstring att förenas med Boxholm och sonderingar om skolans lokalbehov och annat kommunerna emellan har redan varit uppe till behandling.

- Att vara skolchef i en till ytvidden stor men till invånarantalet liten kommun har sina besvärligheter med bl a många skolskjutsar. En samarbetsvillig och stödjande skolstyrelse har varit en stor tillgång i arbetet, säger rektor Rydén, som kommer att stanna i Åsbo efter pensioneringen.

- Jag är invuxen i den skola jag lämnar. Från sjuårsåldern gick jag i varannandagsskola i Åsbo och genom min far fick jag under studietiden insikt i skolfrågor. Jag fick se hur man i Åsbo övergick till vardagsläsning, vara med om att införa sjuårig skola och slutligen nioårig.

Fördel att arbeta i en liten skola?

- Utan tvekan. Vår kommuns små skolenheter är en stor fördel. Det ger lugn och arbetsro. I en liten skola känner lärarna varje barn och ger det en omvårdnad som det så väl behöver, likväl som ett mera individuellt kunskapsinhämtande, konstaterar rektor Rydén, som också betonar föräldrarnas ökade intresse för skolan.

Någon planering inför pensioneringen vad sysselsättningen beträffar har rektor Rydén inte gjort. Han har sedan några år en villa i Åsbo som kräver arbete och han kommer att fortsätta att njuta av skönheten i den vackra Åsbobygden.

- Jag lämnar min tjänst med både ödmjukhet och tacksamhet för de många år jag fått erfara föräldrars och elevers förtroende, ett gott samarbete med lärarna och en stödjande skolstyrelse. Jag lämnar min skolchefstjänst med många ljusa minnen, avrundar rektor Rydén pratstunden under solparasollen i trädgården till villan varifrån man ser skolan där han tjänat i 43 år och kyrkan där han i 41 år varit kantor.

- ving

(även bild; Text: Rektor Sam Rydén, Åsbo, avgår efter en lärargärning, som omfattar 43 år.)


1969 (augusti)

Skolstart

Läsåret startade vid Centralskolan på torsdagen med upprop och på förmiddagen samlades lärare, administrationspersonal och skolstyrelseledamöter till ett samkväm på Parketten. Skolstyrelsens ordförande Mauritz Eklund välkomnade till en ny termin och erinrade om skolans trångboddhet men hoppades att det skulle lösa sig snart. Rektor Rune Johansson välkomnade de nya lärarna. 14 lärare var nya av de sammanlagt 48 som finns vid skolan. De nya lärarna presenterades och det var Britta Elmersson, Anna Ida Axberg, Irene Eklund, Ingeborg Nilsson, Agneta Söderman, Hans Öster, Ingegerd Bernsten, Alice Larsson, Elisabeth Lundell, Gunnar Hagberg, Eilert Peterson, Sven Erik Eriksson, Jörgen Öhman och Gunilla Fasth. Till detta kommer tre lärare med kortare vikariat under höstterminen. Antalet elever är 677. På eftermiddagen fortsatte man med stadiekonferenser för lärarna.


TILLBAKA