Boxholmshistoria

- Skolhistoria under 1900-talet -

sida 1 (1959 - 1966)


1959 (Östgöten, 26/5)

Boxholms skolstyrelse höll på måndagen sammanträde och beslöt att hos kmt begära ändring av bestämmelserna i Filip och Anna Molanders donationsfond, enligt vilkens bestämmelser avkastningen skall användas till bidrag till beklädnad för behövande skolbarn från N. Ekeby. Då fondens avkastning under senare år ej behövt tagas i anspråk för detta ändamål föreslås nu att bidrag även skall få lämnas till beklädnadsbidrag för konfirmander. Styrelsen beslöt vidare att föreslå kommunalfullmäktige godkänna förslaget till stadgar för Mjölby yrkesskoleområdes regional. Läsåret 1959-1960 bestämdes för höstterminen den 24 aug - 20 dec och för vårterminen 10 jan - 11 juni.

Småskollärare fru Agnes Tysk förordnades som lärare i kl. 3 läsåret 1959-1960. Rektor Ingemar Almén meddelade att sex pojkar från kl. 6 anmält sig vilja genomgå skogliga fortsättningsskolan vid Flemminge och 3 pojkar för lantliga fortsättningsskolan vid Valla. Skolstyrelsen beslöt göra en hemställan om att distriktet får införa 9-årig skolform från och med läsåret 1960-1961. I två fall beviljades elever bidrag till specialtandvård och i ett fall beviljades bidrag till testning av elev.


1959 (Östgöten, 12/9)

Ur referat från kommunalnämndssammanträde:

/---/

På skolstyrelsens förslag beslöts föreslå kommunalfullmäktige att hos vederbörande myndighet begära att försöksskola, med början i klasserna 1-5, skall få införas under läsåret 1960-1961. Till eleverna från Boxholm i första ringen vid Mjölby gymnasium beslöts föreslå att samma förmåner som utgår till elever vid Tranås gymnasium också skall tillfalla mjölbyeleverna.


1961

Centralskolan i Boxholm färdig 1 april

Nya centralskolan i Boxholm är snart färdigbyggd. Redan 1 april räknar verkmästare Albert Olofsson med att entrepenaden skall vara avklarad. I gymnastikbyggnaden återstår en hel del arbeten, framförallt med badanläggningen, men med en ordentlig slutspurt skall det nog gå bra. Sedan återstår planteringar och asfaltering av skolgården. Detta arbete ingår inte i byggnadsentrepenaden. Hr Olofsson omtalar, att huvudentrepenören, AB Skånska cementgjuteriet, nu har endast fem man kvar på arbetsplatsen mot ett 35-tal när man var som mest. I vinter har vädret varit synnerligen gynnsamt och över huvud taget har arbetet kunnat bedrivas under goda betingelser. Förra vintern var det visserligen kallt, men inte kallare än att man hela tiden kunde fortsätta murningsarbetet.

Skolstyrelsens ordförande, landstingsman Filip Ekling, omtalar för Correspondenten, att folkskole- och småskoleavdelningarna redan är insynta. Någon gång nästa vecka kommer man att ta de första lokalerna i bruk - de för manliga träslöjden. Att inflyttningen sker mitt under pågående termin beror på att undervisningen nu pågår under mycket svåra förhållanden. Man har grävt ur i marken ända inpå den fastighet på Kullen, i vilken undervisningen bedrivs sedan några år. Dessutom är värmen bristfällig. Det har därför varit nödvändigt att fortast möjligt få in slöjden i andra lokaler. Däremot är det inte aktuellt att flytta över någon annan del av skolundervisningen.

Redan nu står det klart att Boxholm får en bra skola med ett förnämligt läge.

Thor

(även bild; Text: Nya centralskolan i Boxholm får ett vackert läge.)


1961 (31/5)

Försöksverksamhet med nioårig skola. Vid skolstyrelsens sammanträde på onsdagen delgavs beslut om att Boxholm från läsåret 1961-62 fått tillstånd inrätta försöksverksamhet med nioårig skola. Fru Britt-Lena Hagert har förordnats till ordinarie småskollärare. Rektor Ingmar Alméns förslag till organisationsplan för skoldistriktet godkändes. Enligt denna blir det 19 avdelningar, en minskning med en avdelning. Man beslöt att provisoriskt ordna skolbarnsbespisning i nya centralskolan tills serveringen i parkbyggnaden blir klar. Skolstyrelsen skall också begära förnyad behörighet för Hr Harry Stålhandske att undervisa i yrkesritning.


1961

Gamla skolbyggnader i Boxholm rivs

Rivningen av gamla centralskolan och den intilliggande lärarbostaden har nu påbörjats. Byggnaderna jämte tomtmarken har genom byte med Boxholms köping övergått i Boxholms AB:s ägo. Överingenjör Hans Nordensten omtalar för Correspondenten, att ett tiotal man sysselsätts med rivningen. När arbetet kan vara avslutat är svårt att säga, då det är beroende av hur mycket folk man kan undvara för ändamålet. Den nuvarande arbetsstyrkan kommer från sågverksanläggningen, som har ett uppehåll i driften. Skolområdet kommer att ingå i bolagets nya industriområde.

Skolstyrelsens ordförande, landstingsman Filip Ekling, omtalar, att skolan uppfördes 1908 av byggmästare Larsson i Tranås. Skolan kom att fylla ett mycket stort behov. Före dess tillkomst måste man hyra in sig på en rad platser i samhället, bl. a. i Minerva och metodistkapellet.

(även bild; Text: Gamla centralskolan från 1908 skall nu rivas.)


1961

Centralskolan i Boxholm invigd av landshövdingen

Det var regn över Boxholm på onsdagen. Flaggorna hängde tunga, och det sa´ plask, plask om fötterna när den långa raden av gäster med landshövding Eckerberg i spetsen kom för att övervara invigningen av nya centralskolan. Gråvädret kunde dock inte förta intrycket av feststämning. Och gladast bland de glada syntes skolstyrelsens ordförande, landstingsman Filip Ekling vara. Han började sin skolmannatjänst i Boxholm redan 1914 och nu efter snart femtio års gärning såg han drömmen om en tidsenlig, modern skola gå i uppfyllelse.

Östgötasången, sjungen av flera hundra käcka, klara barnröster, bildade upptakten. Rektor Ingmar Almén välkomnade gästerna, varibland märktes länsskolinspektörerna Erik Theander och S. Anelid, länsskolnämndens ordförande, redaktör Hilding Färm, kommunalfullmäktiges ordförande i Södra Göstring, hr Anders Polstam, bruksdisponent Uno Wiking-Johnsson, och kyrkoherde B. Bruzaeus. I väntan på att landshövding Eckerberg samt landssekreterare Nils Rosenius skulle anlända tog man en ordentlig titt på nya skolan och följde undervisningen i de olika klasserna.

Så var det landshövding Eckerbergs tur att förrätta invigningen. I sitt tal uppehöll han sig först vid den nya grundskolereformen och uttalade härvid sin tillfredsställelse över att Boxholm och Södra Göstring i samverkan kunnat lösa denna fråga. För såväl kommunerna som näringslivet i orten betyder tillkomsten av enhetsskolan en betydande upprustning av bildningsväsendet.

Landshövding Eckerberg betonade starkt värdet av kommunal samverkan även i frågor som inte direkt rör skolan. Åter är en kommunsammanslagning aktuell. Vad denna kommer att leda till är det ännu för tidigt att uttala sig om. Men den grund man fått för kommunalt samarbete när det gäller undervisningen duger i många fall för samverkan också i andra hänseenden. Vidare underströks, att man hos länsmyndigheterna noga följer den genomgripande rationalisering och expansion som sker vid Boxholms bruk. Detta gör att man allvarligt räknar med Boxholm som industri- och tätort. Vid fredliga förhållanden kan man förutsätta ytterligare utveckling. Tillkomsten av ett högstadium i Boxholm blir av största betydelse när det gäller att förse orten med kunnigt och skickligt folk.

Landshövding Eckerberg underströk till sist skolans karaktärsdanande uppgifter. Många av de hävdvunna värdenormerna har i dag satts under diskussion. Ungdomsbrottsligheten är ett dystert drag i dagens samhälle. Skolan måste hjälpa föräldrarna med barnens fostran.

Boxholm bland pionjärerna

Länsskolinspektör Theander omtalade, att enhetsskolan i Boxholm var den andra som tillkommit på landsbygden i Östergötland. Först på plan var Vifolka kommun. Han uttalade sin glädje över att Boxholm och Södra Göstrings kommuner kunnat enas om denna skola, som kan betraktas som en framtidsinvestering av stora mått för andlig och kulturell fostran. Skolan kommer att öppna många nya dörrar mot framtiden.

"När örfilen var given..."

Så småningom blev det samling i skolans samlingssal för invigningsceremoni. Skolkören framträdde under kantor John Arnells ledning och sjöng tre sånger. Mången drog väl på munnen när man stämde med i sången: "När örfilen var given var vreden ock förbi..." Därmed slogs från början an en glad och otvungen stämning. De högtidliga talen blev inte allt för högtravande.

Skolbyggnadskommitténs ordförande, hr Ekling, redogjorde för skolans tillkomst och hur arbetet fortskridit. Ett varmt tack riktades till arkitekt Bengt Berg, som med sitt förslag "12 för de stora, sex för de små" vann tävlingen om hur skolan borde utformas, entrepenörer samt länsskolinspektör Theander för intresserad och kunnig medverkan. Skolan överlämnades därefter till kommunen, vars talan fördes av ordföranden, hr Anders Bäcklund. Han tackade skolbyggnadskommittén för dess arbete och underströk den tillfredsställelse kommunfullmäktige känner över att ha fått skolfrågan löst på ett så bra sätt.

(även bild; Text: Landshövding Eckerberg, kommunfullmäktiges ordförande hr Anders Bäcklund samt skolstyrelsens ordförande, landstingsman Filip Ekling.)


1961 (Östgöten, augusti)

Boxholms köpings skolor

Höstterminen 1961 börjar vid Centralskolan och Ekeby skola lördagen den 26 augusti kl. 10.

Förutvarande skolskjutsar utgår.

Fortsättningsskolans återstående elever samlas samma tid vid Centralskolans skolkök. Anmälan av inflyttade barn liksom om utflyttade, sker å skolexpeditionen måndag-onsdag kl. 11-12.

Rektor.


1961 (augusti)

Skoldags i Boxholm

En milstolpe markerades på lördagen i Boxholms skolhistoria. Då togs den nya centralskolan i bruk på allvar. Omkring 380 elever gav den stora asfalterade skolgården liv och rörelse.

Vid ringningsdags var det inte den vanliga gällt pinglande klockan som utgjorde samlingssignalen, utan en ringanordning av modernare typ med korta dämpade signaler. Allt syntes fungera väl, barnen och lärarna var storbelåtna med sin nya skola. Antalet nybörjare är i år 58, fördelade på två avdelningar. Därtill kommer nybörjarklassen i Ekeby med åtta elever.

(även bild; Text: På lördagen samlades eleverna för första gången till skolgång vid nya centralskolan.)


1962 (Östgöten, 26/3)

Byggnadskommittén för skolbarnbespisning-, matsals- och samlingslokalbyggnaden i Folkets park, vilken fått uppdrag att utreda formen för ifrågavarande lokals driftsätt, föreslår att det för ändamålet skall bildas ett aktiebolag, som skall bedriva såväl restraurangrörelse som skolbarnbespisning och även svara för samlingslokalen. Man föreslår att bolaget kallas Restaurang AB Parken och ha ett aktiekapital på lägst 20.000 och högst 60.000 kr. Man föreslår att bolaget startar med ett aktiekapital på 20.000 kr och att Boxholms köping tecknar ett belopp på 10.000 kr.


1962 (Östgöten, tisdag 8/5)

Skolstyrelsen höll på måndagen sammanträde och utsåg därvid fru Maj-Lis Dufmats till baderska vid Folkbadet, med tillträde omedelbart. Den förutvarande tjänsteinnehavaren har på grund av sjukdom sagt upp sin anställning. Folkskollärare Sture Johansson beviljades tjänstledighet för nästa läsår.

Mjölby skolstyrelses förslag om höjning av ersättningen för de elever från Boxholm som studerar vid realskolan och gymnasiet i Mjölby, tillstyrktes för antagande av kommunalfullmäktige.

Skolstyrelsen anslog 100 kr till kostnaden för två ungdomars deltagande i ett idrottsläger vid ungdomsgården i Vårdnäs. Slutligen fastställdes lästiden för nästa läsår. Höstterminen pågår från och med den 24 augusti och till och med den 20 december. De båda förra dagarna är avsedda som planeringsdagar, varför eleverna inte börjar sin skolgång förrän måndagen den 27 augusti. Vårterminen pågår 7 januari till 8 juni, som blir examensdag.


1962 (Östgöten, onsdag 9/5)

Länsskolnämnden i Östergötland besökte på tisdagen Södra Göstring och Boxholm skoldistrikt, där man besåg skolanläggningarna. Vid ankomsten till Boxholm bjöds gästerna först på lunch i skolköket. Därefter visades Centralskolan med rektor Ingemar Almén och skolstyrelsens vice ordförande, järnvägstjänsteman Mauritz Eklund, som värdar. Från skolan begav man sig till Boxholms bruk, där disponent U. Wiking-Johnsson och direktör Hans Nordensten visade järnverket och informerade om företagets verksamhet och utvecklingsplaner. Såväl här som vid centralskolan framförde chefredaktör Hilding Färm länsskolnämndens tack för vad man fått ta del av under boxholmsbesöket. Som avslutning besågs lokalerna vid skogliga fortsättningsskolan i Flemminge samt vid Ekeby kyrkskola.


1962 (Östgöten, onsdag 16/5)

Förnämlig exposé över elevarbeten i Boxholm

Boxholms yrkesskola höll på tisdagskvällen en utställning av de arbeten som skolans knypplings- och sömnadskurser förfärdigat under det senaste verksamhetsåret. I en trevlig exposé visade man i Centralskolans samlingssal såväl knypplade spetsar som dukar och dylikt.

De tre sömnadskurserna hade en produktion av kläder från koltåldern och upp till damkläder. Där fanns som sagt barnkläder i olika modeller till och med pojkmössor med skärm hade åstadkommits. Sedan fanns där klänningar, kjolar, blusar och kappor i snitt och utförande som om de varit fackmannatillverkade.

Skolstyrelsens ordförande landstingsman Filip Ekling framhöll också detta förnämliga arbetsresultat som eleverna nu visade upp. Han tackade också skolans lärare, knypplingslärarinnan fröken Greta Rahm, Väversunda, och sömnadslärarinnan fru Vanja Karlsson, Boxholm, liksom han också betygade sin och skolans stora tillfredsställelse med den flit och arbetsglädje som samtliga elever visat. Slutligen delade hr Ekling ut intygen för genomgångna kurser.

Dessförinnan hade yrkesskolans t.f. rektor, brukstjänsteman Sven Ivarsson, hälsat alla såväl elever som lärare och övriga intresserade välkomna. Han gav därvid en redogörelse för yrkesskolans kursverksamhet, vilken förutom de här representerade knypplings- och sömnadskurserna också omfattat kurser i yrkesritning och maskinskrivning, två kurser i djupfrysning och en i hushållsgöromål, sammanlagt 10 kurser med 198 elever.

Hr Ivarsson omtalade vidare att yrkesskolan i år för första gången haft en kurs i inbyggd verkstadsskola. Tillsammans med Normans konfektions AB har en 15-veckorskurs i maskinsömnad anordnats. I denna deltog 11 elever, av vilka nio efter kursens slut fått anställning vid nämnda företag. Hr Ivarsson inbjöd också redan nu till deltagande i de kurser som skolan kommer att starta i höst.

Sömnadskursernas deltagare passade därefter på att uppvakta sin lärarinna fru Vanja Karlsson, som fick motta såväl blommor som minnesgåvor.


1962 (maj, sannolikt terminsslutet)

Radio-TV: Bygdeskola i Östergötland slår igen

Man imponerades över den skicklighet med vilken Lars Madsén hade spelat upp, klippt och komponerat programmet En bygdeskola slår igen, i tisdagens program 1. Kanske var stämningen i programmet lite för sentimental.

En bygdeskola slår igen handlade om B 3-skolan i Hultkil i Åsbo socken, Östergötland. Folkskollärare Sven Malmkvist, som sedan 1934 har undervisat alla klasser i en skolsal, höll sin sista examen med tolv elever i Hultkils skolhus. Att förhållandet mellan lärare och elever och föräldrar under sådana förhållanden måste bli alldeles särskilt gott, inte minst i undervisningsavseende, är något som nutida skolplanerare kanske borde tänka på. Skolan, bygden och mannen har vuxit ihop, sade bl. a. Lars Madsén. Vi talar ofta om naturskydd men mera sällan om kulturskydd. Sven Malmkvist ansåg att B 3-formen av skola har något mycket väsentligt att ge elever och lärare just genom att alla åldrar lever och arbetar tillsammans, vilket gör att hela skolan känner sig och lever som en familj.

Lars Madsén hade lyckats mycket bra med inspelningarna i samband med skolavslutningen i Hultkil, inte minst rent tekniskt och sammansättningen av de olika episoderna med infällda sammanfattningar av Lars Madsén var mycket förnämligt gjorda.

Skevo


1962 (Östgöten, fredag 25/5)

Skolresor. Klasserna 7 A och 7 B vid Centralskolan i Boxholm gjorde på måndagen en upplevelserik skolresa. Med lärarna, kantor Arnell och Leif Kronberg som färdledare, gick färden per buss till Örebro och Kumla. I Örebro besågs såväl skofabriken Oscaria som Kexfabriken och ett stort bryggeri. Efter industribesöken blev det rundvandring i varuhus och en tur till vattentornet Svampen.

På torsdagen var det klasserna 5 A och 5 B med lärarinnorna fröken Inger Friman och fru Ulla Karlsson som ledare, som gjorde en studieresa till Gränna, där man såg Andréemuséet, Grännaberget och tog båten till Visingsö. På hemvägen gjordes ett uppehåll vid Rökstenen.


1962 (Östgöten, fredag 25/5)

7:e klasserna vid Centralskolan i Boxholm hade på onsdagen besök av ABF-instruktör Kalle Johansson, Norrköping, som vid en lektion informerade ungdomarna om arbetsmarknadens intresseorganisationer, främst då LO och dess olika fackförbund samt om arbetsgivareföreningen. Han redogjorde för hur problemen på arbetsmarknaden behandlades. Vidare redogjorde Kalle Johansson för de aktuella marknadsfrågorna. Han berättade också en del upplevelser från sina resor ute i världen och visade på skillnader i vårt och andra folks levnadsförhållanden.


1962 (Östgöten, tisdag 5/6)

Lyckad skolresa. Klass 6 a vid Centralskolan i Boxholm har gjort en trevlig skolresa till Göteborg. Med lärarinnan fru Gerda Almén som ledare for klassen med buss på torsdagsmorgonen och återvände till Boxholm på söndagen. Under göteborgsbesöket var klassen förlagd i Friluftsfrämjandets anläggning Skatåsgården och i den stora sjöstaden fick ungdomarna vara med om mycket intressant. De åkte med Paddan, besökte muséer och andra sevärdheter däribland naturligtvis Liseberg. På hemresan gjordes uppehåll i Skara, vars berömda domkyrka besågs.


1962 (Östgöten, torsdag 7/6)

Centralskolan i Boxholm. Lokalbehovet för en tillbyggnad av Centralskolan i Boxholm har prövats av skolöverstyrelsen, som förklarar behov föreligga av bl. a. fyra nya klassrum, varav två för mellanstadiet och två för specialklasser, ett grupprum, musikrum, kombinerad tecknings- och musiksal, skolverkstad, gymnastiksal samt matsal tillika samlingssal. En nettogolvyta av 1 193 kvm får ligga till grund vid beräkning av bidragsunderlaget.


1962 (Östgöten, fredag 8/6)

Lärarinna i Åsbo hjärtligt hyllad efter 41 tjänsteår

Folkskollärarinnan, fru Elin Rydén, Åsbo, blev föremål för hjärtliga hyllningar, då hon i samband med torsdagens examen i Åsbo kyrkskola avgick med pension. Vid avslutningshögtidligheten i Åsbo kyrka framförde skolstyrelsens ordförande lantbrukare Henry Strömgård skolstyrelsens varma tack till fru Rydén för 41 års god lärargärning inom kommunen.

Fru Rydén har under hela sin ordinarie tid som folkskollärare varit verksam i Åsbo. Hr Strömgård överlämnade som gåva från skolstyrelsen ett silverskrin med inskriptionen: Till Elin Rydén från Åsbo skolstyrelse med tack för föredömlig lärargärning åren 1921-1962.

Hr Severin Fredriksson förde också skolstyrelsens talan och överlämnade en blomsterbukett. För forna elever talade befallningsman Harald Eriksson, Laggarp, och överlämnade en blomsterkorg. Blommor och tal kom det också från lärarekollegor genom folkskollärare Sven Johansson och från nuvarande elever i skolan överlämnades såväl blommor som minnesgåva.

Länsskoleinspektör Eric Theander tackade fru Elin Rydén för hennes lärargärning och överlämnade även han blommor. Fru Rydén hyllades också med sång av en barnkör.

Innan hyllningarna för den avhållna lärarinnan vidtog hade rektor Sam Rydén delat ut avgångsbetygen till eleverna i sjunde klassen och därvid hållit ett tal till ungdomarna. Vidare förrättades premieutdelning. I klass sju erhöll: Sonja Johansson, May-Britt Johansson och Ulla-Britt Johansson Konsums premium ā 25 kr. Ur Alma Danielssons premiefond utdelades premier till: Laila Johansson och Ulf Andersson, klass 6, Gun Johansson, Göran Kvist, Torbjörn Karlsson, Berit Johansson, Karin Gustafsson, Else-Marie Eriksson och Hans Thudén i klass fem, Gun-Britt Andersson, Rune Persson och Mats Gustavsson i klass fyra, Evy Karlsson och Ulla Britt Johansson i klass två.

I skolornas stickningstävlan fick i klass sju: May-Britt Johansson 25 kr, Siv Karlsson 10 kr och Ulla-Britt Johansson 10 kr. I klass fem fick: Gun Johansson 25 kr, Asta Johansson 15 kr och Majvor Kvist 10 kr och samtliga flickor fick också diplom. Ulla Johansson i klass sju fick diplom för uppnådda 42 poäng i Folkskolans nutidsorientering. Högtidligheten i kyrkan avslutades med altartjänst av kyrkoherde Martin Hjelte.

Vid examen hade lektioner hållits i de olika klasserna och sjunde klassens elever gav en trevlig gymnastikuppvisning under folkskollärare Sven Johanssons ledning.

Dagen avslutades med samkväm i skolans bespisningslokal. Fru Elin Rydén kåserade då om sin tid som folkskollärare i Åsbo, skolstyrelsens vice ordförande Severin Fredriksson berättade också om skolväsendet inom socknen under gångna tider, vidare talade länsskoleinspektör Theander och kyrkoherde Hjelte. Som avslutning sjöngs Östgötasången.

(även bild; Text: Södra Göstrings skolstyrelses tack till folkskollärare fru Elin Rydén framföres här av ordföranden lantbrukare Henry Strömgård och vice ordföranden hr Severin Fredriksson.)


1962 (Östgöten, fredag 8/6)

Trevliga slöjdarbeten på skolexpo i Boxholm

Boxholmsskolorna höll på fredagen årsavslutning. I den nya Centralskolan var det kanske lite extra högtidligt genom att det var den första årsavslutningen i den nya skolan. Man började redan på torsdagen då såväl flickornas som pojkarnas slöjdalster var utställda i trevliga arrangemang i slöjdsalarna. Som vanligt fanns det en hel del nyttiga och trevliga arbeten att visa upp. Utan att direkt betygsätta något av vad som visades upp vill man nämna fina sömnadsarbeten såsom examensklänningar, dukar m. m. av flickslöjden och bord av olika slag, belysningsarmaturer m. m. i pojkslöjden.

På torsdagskvällen hölls också utdelning av under året erövrade idrottsmärken. På examensdagen var det lektioner, vilka inte bara behandlade skolans allvarliga ämnen utan också lättare saker. Från nybörjareklasserna och uppåt bjöds det på pjäser och underhållning av olika slag som mellanspel till det allvarliga som man lärt. Föräldrar och övriga intresserade hade också talrikt mött upp för att taga del av ungdomarnas kunskaper. Som avslutning tågade man med svenska flaggan i täten till kyrkan där den gemensamma skolavslutningen hölls.. Skolkören, under kantor John Arnells ledning, sjöng här flera sånger. Skolstyrelsens ordförande, landstingsman Filip Ekling, tackade alla lärare för gott arbete, eleverna för flit och nit att lära vad skolan har att ge. Han vände sig särskilt till avgångsklassens flickor och pojkar som han manade till fortsatt förkovran och önskade dem framgång i förvärvsarbetet. Landstingsman Ekling förrättade också premieutdelning. I klass 7a fick Lilian Eek Konsums premie, en sparbanksbok med 25 kr, Håkan Blom och Ulla Nilsson Ekeby Hembygdsförenings bokpremie. I klass 7 B fick Margret Larsson Konsums premie-sparbanksbok med 25 kr, Lillemor Andersson och Leif Linder Ekeby Hembygdsförenings premiebok. Hembygdsförenings premiebok lämnades också till: Conny Andersson och Åke Carlsson klass 6a, Anette Fritz och Sven Dyrshagen i klass 6b samt till Lars Erik Rydberg och Lisbeth Hallberg i klass 6c.

Efter sommarpsalmen avslutades högtidligheten i kyrkan av kyrkoherde Börje Bruzaeus.

I Ekeby skola hölls årsexamen på middagen. Efter korta lektioner i klasserna följde också här avslutning i kyrkan där landstingsman Ekling talade och överlämnade Ekeby hembygdsförenings premieböcker till: Elisabeth Andersson och Ylva Wasén i klass 5. En barnkör under kantor Alf Hellmans ledning sjöng och högtidligheten avslutades med altartjänst av komminister Nils Johansson.


1962 (ÖC, lördag 25/6)

Kommunal veteran i Åsbo minns gärna gamla tider

En förtroendeman av den gamla goda stammen är förre häradsdomaren Oscar Pettersson i Sanden, Åsbo, som på söndag går in i 80-åringarnas led. De många uppdragen har han med ålderns rätt lämnat över i yngre händer... /---/

Sitt första kommunala uppdrag hade hr Pettersson som ledamot i skolstyrelse och kyrkoråd, och ett av de första ärendena han fick vara med och besluta i, gällde frågan om en ny skola och platsen för densamma. Ett förslag om att förlägga den till Slästorp föll och i stället väcktes tanken på att bygga den vid Hultkil, som också blev beslutat. Det fanns mycket barn på den tiden i denna del av socknen. Skolan som då byggdes med "växtmån" hotas emellertid nu med indragning. Barnantalet har blivit allt lägre och den gräns synes tyvärr snart vara nådd då ett nedläggande måste ske. /---/

Thor

(även bild; Text: Häradsdomaren Oscar Pettersson, Sanden, Åsbo, fyller 80 år på söndag.)


1962 (Östgöten, fredag 15/6)

Boxholms skolstyrelse höll på torsdagen sammanträde. Därvid förelåg meddelande från länsskolnämnden att nämnden till ordinarie småskollärare i Boxholm förordnat fru Anna Lena Hagman och till ordinarie folkskollärare utsett folkskollärare Per Wånder. Till icke ordinarie folkskollärare förordnade skolstyrelsen fru Gunilla Karlsson, fru Judith Wickström, fröken Ingrid Friman och fru Ingrid Törngren. Till icke ordinarie småskollärare förordnades fröken Ingrid Robertsson. Skrivbiträdet, fru Gunnel Strömberg, utsågs att förestå skolexpeditionen under rektorns semester.

Vidare beslöts att folkbadet skall hållas stängt tiden 17 juni-15 aug.


1962 (Östgöten, tisdag 19/6)

Skolresornas tid är nu inne. Klasserna 6b och c vid Centralskolan i Boxholm var under förra veckan ute på långresor. Klass 6b, med folkskollärare Eric Gustaf Hallén som ledare, reste på onsdagsmorgonen och hade Göteborg som resmål. Och rikets andra stad visade sig från den glada sidan de två dagar man "gjorde stan". Vad gjorde då en vetgirig skolklass i Göteborg? Svaret blir: första dagen prövade man sjölivet på Västanfläkt, besåg Trädgårdsföreningen med alla dess sevärdheter samt gjorde besök på ett större varuhus. På nästa dag blev det väckning i ottan för att man skulle få vara med om en morgon i fiskhamnen. Efter en bussrundtur genom staden blev det museibesök och det var Sjöfartsmuséet, Narurhistoriska muséet, specialutställningen "Tåg 62" som avverkades innan resten av dagen anslogs till besök på Liseberg. Under göteborgsbesöket for klassens pojkar tillsammans med magister Hallén till Ullevi och såg fotbollsmatchen Göteborg-Degerfors medan flickorna och fru Iris Hallén, som var deras ledare, gick på bio.

När man sedan nästa dag anträdde hemfärden så gick denna över Trollhättan och Vänersborg.

Klass 6 c, med folkskollärare Allan Fransson, ställde sin resa till Norge och Oslo dit man efter en nära dagslång resa anlände i god kondition. Nyfikna som man var på att se så mycket som möjligt avverkades redan första kvällen såväl Karl Johan som slottet, rådhuset och hamnen. Under Oslobesökets andra dag var det regn och dis varför besöken på Kontikiflotten, Holmenkollen och Frognerparken inte blev vad man väntat sig. Tredje resdagen var det åter dags att styra kosan mot hemlandet, via Svinesundsbron och genom Bohuslän kom man så småningom till Göteborg där ungdomarna också fick tillfälle att se en del av staden.


1962 (Östgöten, 14/8)

Konstituerande bolagsstämma hölls på måndagen med Restaurangaktiebolaget Parken i Boxholm. Bolagsstyrelsen består av hrr Thore Kjellgren och Ingemar Almén, av Boxholms kommunalfullmäktige utsedda, samt hrr Gillis Augustsson, Per Erik Lindgren och Alvar Lööw. Till revisor utsågs hr Anton Johansson. Kommunalfullmäktige har tidigare utsett hr Uno Molander.

Bolagsstyrelsen har konstituerat sig med hr Kjellgren som ordförande. Bolaget skall driva bar-restaurangrörelse i den nya parkbyggnaden där verksamheten också skall omfatta skolbarnbespisningen för Centralskolan.


1962 (Östgöten, 14/8)

Gymnastiksalsbygge föreslås i Boxholm

Kommunalnämnden i Boxholm beslöt vid sitt sammanträde på måndagen att föreslå kommunalfullmäktige uttala sig för att gymnastiksalsbyggnaden vid Centralskolan, vilken specialbyggnad i sin nuvarande storlek endast omfattar ca en tredjedel av sin slutliga storlek, skall färdigställas i en omgång och ej i ytterligare två etapper. Fullt utbyggd får byggnaden en golvyta på 720 kvm. Den nu föreslagna tillbyggnaden kommer förutom gymnastiksalens utvidgning att i sutterängvåningen ge lokaler för slöjd och verkstadsundervisning. /---/


1962 (ÖC onsdag 29/8)

Premiär för skolbespisningen i Restaurant Parken, Boxholm

I Boxholm var det på tisdagen premiär för skolbespisningen i Restaurant Parken. Därmed togs första delen i denna seviceinrättning i bruk. Det dröjer ännu en tid innan matserveringen blir klar, beroende på att man saknar viss inredningsmaterial.

Källarmästare Herman Wennländer och hans sju medhjälpare hade anledning vara litet premiärnervösa inför den stora anstormningen av matfriska ungdomar. På matsedeln stod pannbiff - det är mat som pojkar och flickor tycker om. Förutom en biff per person gick det första dagen åt 100 liter mjölk, 105 kilo potatis och 400 hårda smörgåsar. Utspisningen sker individuellt och i två omgångar. Trots ovanan med de lokala förhållandena och den individuella bespisningen tycktes allt fungera bra, men så hade också nästan hela lärarkåren slutit upp för att hjälpa till med ordningen. Litet trångt var det mellan borden och skulle barnantalet ytterligare stiga får man kanske ta till även festsalen för att klara utspisningen.

(även bild)


1962 (Östgöten, fredag 19/10)

Skolstyrelsen höll på torsdagen sammanträde. Därvid upprättades inkomst- och utgiftsstat för skogliga fortsättningsskolan vid Flemminge för år 1963. Förslaget har en omslutning av 32.500 kr. Vidare beslöts att tillsätta en skolmåltidskommitté bestående av fruarna Ninnie Skärby, Margit Birath, Aina Rydberg samt rektor Ingemar Almén. Skolöverstyrelsen skall kontaktas för frågor i samband med planerad utbyggnad, avsedd för högstadiet, av Centralskolan i Boxholm.


1962 (Östgöten, fredag 19/10)

"Statsbidragssyn" för Boxholms nya centralskola hölls på torsdagen, varvid statliga myndigheterna representerades av länsarkitekt K. A. Larsson och länsskoleinspektör Erik Theander, Linköping. Från Boxholms köping deltog skolbyggnadsledamöterna landstingsman Filip Ekling, rektor Ingemar Almén och hr Gunnar Peterson. Vid inspektionen framkom inga anmärkningar mot skolanläggningen.

Det byggnadsbidrag som Boxholms köping har till godo hos statsverket och vilket nu kommer att utbetalas uppgår till 167.500 kr.


1962 (november)

Trafikundervisning i Boxholm

Boxholms skoldistrikt slår den här veckan ett rejält slag för bättre trafikkunskap. Därvid medverkade förste poliskonstaplarna Paul Agnevik, Lennart Lantz och Thore Carlsson från statspolisen i Linköping. Samtliga elever deltar i undervisningen, som för de två lägsta klasserna består i två timmars teori samt film. För klasserna 3-7 blir det tre timmars undervisning, film och praktiska övningar.

Tisdagen ägnades åt en trafiktävling för kl. 6 och 7. Vädret var gråkallt med snöblask men ungdomarna visade ändå friska takter. Banan hade sex kontroller vari bl. a. ingick ett besvärligt balansprov. Dagens bästa resultat nåddes i kl. 7B av Anne-Marie Andersson med 120 poäng och Björn Pettersson med 115 poäng av 130 möjliga.

(även bild; Text: Fru Gerda Almén skickar Anita Fritz ut på banan)


1962 (30/12)

Lång och väl utförd gärning i Boxholms kommuns tjänst

När landstingsman Filip Ekling i Boxholm på söndag passerar 70-årsstrecket kan han se tillbaka på en lång och väl utförd gärning inom sitt yrke, folkskollärarens, och i det offentliga livets tjänst. Boxholm har han varit trogen allt sedan den dag han föddes vid Lagnebrunna och Boxholm har han skänkt all sin kraft och allt sitt kunnande. /---/

Han har också varit arbetsförmedlingens ombud. När man på 1920-talet måste hänvisa en del arbetare till vedhuggning vid Sjögarp hände det att hr Ekling ibland tidigt på morgnarna före skoltid måste ge sig ut till avverkningsplatserna och mäta upp vedtravar.../---/

Avsiktligt har vi dröjt med att nämna hr Eklings insatser på skolans område. Hans gärning som lärare och inom skolans förvaltning hör intimt samman. Den dagliga kontakten med skolbarnen har gett erfarenheter som varit av största betydelse när det gällt att som ordförande i skolstyrelsen handlägga de många skiftande problemställningarna. Sin folkskollärarexamen avlade han i Linköping 1914 och erhöll samma år plats vid Flemminge skola. Under 42 år tjänade han sedan skolan i Boxholm - ett värv utfört med glödande pliktkänsla och kärlek till de unga.

- Jag har trivts med mitt yrke och vore det så att jag finge börja om på nytt, skulle jag utan någon tvekan bli folkskollärare säger hr Ekling. Det har varit rikt givande och stimulerande att få ägna sig åt de ungas fostran. Några disciplinproblem har jag aldrig haft att brottas med. Som skolman och ordförande i skolstyrelsen är tillkomsten av den nya centralskolan med nioårig grundskoleutbildning det jag framför allt gläder mig åt. Den nya skolan har ju skapat helt andra utbildningsmöjligheter. Vi är emellertid i behov av ytterligare lokaler för högstadiets utveckling. Projekteringen pågår för fullt och redan 1963 hoppas vi kunna påbörja byggnadsarbetet.

Ordförandeposterna i skolstyrelsen och skolbyggnadskommittén kommer hr Ekling att behålla tills vidare... /---/

Thor

(även bild; Text: Landstingsman Filip Ekling.)


1963 (ÖC 25/4)

Kommunalnämnden beslöt på tisdagen.../---/

Skolstyrelsens förslag beträffande fyra läsfria lördagar, dels vid slutet av innevarande läsår, dels vid början av nästa läsår tillstyrktes. Med anledning av skolstyrelsens hemställan om direktiv ifråga om åskådarplatser i den planerade gymnastiksalsutbyggnaden samt angående förfrågan om kommitté för centralskolans tillbyggnad, föreslår nämnden att den tidigare skolbyggnadskommittén skall få i uppdrag att handlägga även dessa uppgifter. Beträffande frågan om åskådarplatser, skall kommittén undersöka möjligheten att i stället för en till kortsidan förlagd läktare få denna placerad på ena långsidan. Kontakt skall i frågan tas med de idrottsorganisationer, som kan väntas utnyttja gymnastiksalen, för att efterhöra deras önskemål.


1963 (Östgöten, 3/5)

Folkskollärare fru Gerda Almén, Boxholm, fyller 50 år på lördag. Född ångermanländska avlade hon folkskollärareexamen i Umeå 1935 och tjänstgör sedan 1944 i Boxholm. Fru Almén har flitigt deltagit i ortens föreningsverksamhet. Under flera år arbetade hon som kassör i Boxholms föreläsningsförening och var styrelseledamot i Röda korskretsen och FÖB-avdelningen. I Majblommekommittén är hon sekreterare och kassör sedan 1945 och tillhör Boxholm-Göstrings högerföreningars styrelser. Fru Almén har också sedan 1946 tjänstgjort som barnavårdsman inom kommunen.

(även bild)


1963 (Östgöten, 3/5)

Ändringar för 55 000 kr i Boxholms centralskola

Boxholms kommunalfullmäktige beslöt vid sammanträde på torsdagen, att i enlighet med skolstyrelsens begäran, som kommunalnämnden tillstyrkt, låta styrelsen utföra vissa ändringsarbeten beträffande specialsalarna i centralskolan. Ändringarna har blivit anvisade i lokalbehovsprövningen för högstadiet och senare godkända.

Kostnaderna för dessa arbeten är beräknade till 55.000 kronor. För ändamålet anvisades 36.000 kronor och återstående beräknas täckas genom statsbidrag på 19.250 kronor.

Vid behandlingen av detta ärende framförde hrr Lars Andersson och Thore Kjellgren kritiska synpunkter på skolöverstyrelsens planläggning vid fastställande av ritningar för nya skollokaler. Hr Mauritz Eklund framhöll att utvecklingen på skolans område gått så fort att det inte har varit lätt att förutse att dessa ändringar skulle behöva göras. Ändringarna är betingade av en ny skolform. /---/


1964 (mars, ÖC)

Skolstyrelsen föreslår kommunalfullmäktige att Ekeby skola nedlägges från läsåret 1964-65 på grund av alltför få elever. Dessa skall forslas med skolskjuts till centralskolan i Boxholm. Eventuellt kommer skolan att tills vidare tas i anspråk av elever från Boxholm fram till dess den beslutade tillbyggnaden blir klar.


1963 (Östgöten, 6/6)

Ingen femdagarsvecka för Boxholmsskolan

Boxholms skolstyrelse höll på onsdagen sammanträde och beviljade därvid folkskollärarna Arne och Inger Dahl tjänstledighet även under nästa läsår. Till e. o. folkskollärare förordnades Ingrid Törngren, Ingrid Friman och Judith Wickström och till e. o. småskollärare Ingrid Robertsson och e. o. slöjdlärare Lennart Rydberg. Till e. o. folkskollärare med tjänstgöring på högstadiet förordnades folkskollärare Gunilla Karlsson, till timlärare i slöjd Irene Peterson. Folkskollärare J. Wickström placerades i löneklass A 1:16. Rektor I. Almén meddelade att distriktet nu erhållit tillstånd att anordna fyra avdelningar i årskurs sju, vilket innebär att de elever som önskar gå om sjundeklassen nu har möjlighet att göra detta. Vidare meddelades att framställningen om femdagars läsvecka avslagits, samt att skolan deltagit i metalls teckningstävlan, Pappas jobb, till vilken metalls boxholmsavdelning lämnat priser för sammanlagt 140 kr, vilka komma att utdelas i samband med årsavslutningen. Lions club har lämnat anslag på 100 kr till vardera av de båda sjätteklassernas skolresa. Ingemar Almén och Monica Lantz har utsetts som deltagare i ÖIF:s skolidrottsläger i sommar.

Folkskollärare S. Johansson har beviljats hyressubvention med 224 kr sedan hans tjänstebostad i Fleminge försålts. Vidare beslöts att årets fortsättningsskola, vilken anordnats som skolkök, skall drivas som dubbelundervisning, vilket innebär en förmiddags och en eftermiddagsavdelning. En framställning för badmintonspel bifölls på försök under villkor att gymnastikskor blir obligatorisk fotbeklädnad vid spel i lokalen. För skolans skrivmaskinsundervisning beslöts att inköpa ytterligare åtta skrivmaskiner.


1963 (Östgöten, juni)

Boxholms köpings skolor

ÅRSEXAMEN

hålles lördagen den 8 juni med början

i Centralskolan kl. 9.00 (avslutn. i kyrkan omkr. kl. 10.30)

i Ekeby skola kl. 14.00 (avslutn. i kyrkan omkr. kl. 15.15)

I Centralskolan hålles elevernas arbeten i slöjd utställda fredagen den 7 juni kl. 17-19, i Ekeby i samband med examen.

REKTOR


1963 (Östgöten 10/6)

Skolavslutningen i Boxholm blev högtidligare än vanligt

Årets skolavslutning i Boxholm skedde under högtidligare former än tidigare. Från skolan marscherade barnen till den gemensamma avslutningen i Boxholms kyrka under musik av Boxholms musikkår med hr Berne Hallin som dirigent. Men dessförinnan hade de traditionella examenslektionerna hållits i de olika klassrummen med föräldrar som åhörare.

I kyrkan inleddes högtidligheten med sommarpsalmen Den blomstertid nu kommer. Därefter sjöng skolkören, under kantor John Arnells ledning, fyra sånger. Skolstyrelsens ordförande, folkskollärare Filip Ekling tog därefter till orda i ett tal där han tackade rektor, lärare och övrig personal vid skolan samt alla eleverna för ett gott arbete. Han vände sig särskilt till de elever som nu slutar sin skolgång och till småskollärare fröken Karin Johnsson samt vikarierande läraren fröken Dagmar karlberg, vilka med detta läsår lämnar sina tjänster vid skolan. Alla önskades en trevlig sommar.

Sjunde klassens elever fick sina avgångsbetyg och sedan följde premieutdelning. Konsums premie, 25 kr på sparbanksbok; Rose Marie Pettersson, 7 a, Anita Fritz, 7 b. Ekeby Hembygdsförenings bokpremie: Anders Wågman och Lars Erik Ekholm, 7 a, Gerd Tybring och Gunn Bredstedt, 7 b, skolstyrelsens premier i idrott och gymnastik (lägervistelse) Ingemar Almén 7a, Monica Lantz 7b, Metalls teckningspremier, teckningstävlingen "Pappas jobb" i anslutning till Metalls 75-årsjubileum: Berit Johansson och Claeson 6a, Sören Johansson 5a, Marita Carlborg 5b, Jan Sjöholm 4a, Lars Nyqvist 4b, Karin Lundblad 3a. Kooperativa kvinnogillet, bokpremier till: Berit Johansson, Gerd Kahnberg och Gerd Tybring, Anita Fritz, Gunn Bredstedt och Britt Germundsson 7.

Kyrkoherde Börje Bruzaeus avslutade därefter med ett tal över psalmens Tidevarv komma, tidevarv försvinna... varefter unisont sjöngs psalmen Härlig är jorden.

Också i Ekeby skola hölls samma dag årsavslutning, även här med gemensam avslutning i Ekeby kyrka där en flickkör sjöng. Skolstyrelsens ordförande folkskollärare Filip Ekling inledde sitt tal med att tacka flickorna för vacker sång. Han överlämnade Ekeby Hembygdsförenings bokpremier till Ing-Britt Gustafsson 4 och Lisbeth Gustafsson 5. Hr Ekling tackade lärare, övrig personal och elever för ett gott arbete. Han vände sig därvid särskilt till småskollärare fröken Alice Gustafsson som i och med läsårets avslutning lämnar sin tjänst med pension. Hr Ekling erinrade om att fröken Gustafsson började sin tjänst vid Ekeby skola höstterminen 1932 och blev ordinarie lärare där 1 januari 1933, alltså mer än 30-årig tjänst vid samma skola. Han tackade för fröken Gustafssons alltid lika stora intresse för sin lärartjänst och önskade henne lycka till sedan skolarbetet nu är slut. Högtidligheten i kyrkan avslutades med textläsning och bön av komminister Nils Johansson.

Examensdagen vid Ekeby skola avslutades med ett samkväm i kyrkskolan varvid fröken Gustafsson hyllades från förutvarande och nuvarande elever samt föräldrar, vars talan fördes av lantbrukare Lars Andersson som överlämnade blommor, textad adress och en minnesgåva. Vidare talade fru Helga Hellman och komminister Nils Johansson.


1963 (Östgöten, 10/6)

Åsbo-lärare hyllades vid skolavslutningen

Läsårsavslutning hölls på lördagen i samtliga skolor i Södra Göstring. I Åsbo kyrkskola hade man först examenslektioner i samtliga klasser, och därefter förekom gymnastikuppvisning under folkskollärare Sven Johanssons ledning. Gemensam avslutning följde därefter i Åsbo kyrka som i det närmaste var fullsatt. Högtiden inleddes med sång av skolkören under rektor Sam Rydéns ledning. Därefter utdelades betyg och premier.

Rektor Sam Rydén höll ett varmhjärtat tal till skolans elever. Skolstyrelsens ordförande tackade lärare och elever för det gångna årets arbete. Han vände sig särskilt till folkskollärare Sven Johansson, som med anledning av skolans omorganisation nu lämnar sin tjänst i Åsbo. Rektor Rydén framförde lärarnas tack för gott samarbete och skolstyrelsens vice ordförande Severin Fredriksson uttalade målsmännens och elevernas tack till folkskollärare Johansson med familj samt överlämnade blommor. Kyrkoherde Martin Hjelte höll ett anförande samt avslutade med bön. Högtidligheten inramades med psalmsång.

Följande elever belönades:

Konsums premium till bästa elev i avgångsklassen: Klass 7: Kenneth Jonsson.

Premier ur Alma Danielssons och Martin Gustafssons premiefonder:

Klass 7: Leif Persson, Ulf Andersson, Laila Johansson. Klass 6: Gun Johansson, Göran Kvist, Torbjörn Karlsson, Karin Gustavsson. Klass 5: Gun-Britt Andersson, Mats Gustavsson, Rune Persson, Nils Aronsson. Klass 4: Monica Sandberg, Sören Karlsson, Birgitta Jonsson, Annika Karlsson. Klass 3: Elisabet Ragnar, Inger Gunnarsson, Evy Karlsson. Klass 2: Gunilla Nilsson, Anita Svensson. Klass 1: Eva Nylander.

Premier i skolornas stickningstävlan: Klass 7: Elvy Sandberg 25 kr och diplom. Klass 6: Karin Gustavsson 25 kr och diplom, Gun Johansson 15 kr och diplom, Berit Johansson 10 kr och diplom. Klass 5: Inger Eriksson 25 kr och diplom, Gun-Britt Andersson 15 kr och diplom.

Diplom till Kenneth Jonsson, klass 7, för uppnådda 50 poäng i skolornas nutidsorientering.

Svenska gymnastikförbundets diplom i Åsbo skola för framgångsrikt deltagande i skolornas rikstävling i gymnastik. Platssiffra 21 (bästa skola i Östergötland).


1963 (Östgöten, juni)

Ett hjärtligt tack

till elever, f. d. elever, föräldrar och vänner i Ekeby för alltid visad vänlighet mot mig, för minnesgåvor och festen i skolan vid min sista examen i Ekeby.

Alice Gustafsson


1964 (ÖC torsdag 11/6)

Lärare i Boxholm avtackad efter 36-årig skolgärning

Skolavslutning hölls på onsdagen vid centralskolan i Boxholm. För första gången måste avslutningen i kyrkan ske i två omgångar. Genom att några examensförhör ej skulle äga rum i klasserna på högstadiet, samlades de drygt hundratalet eleverna i kyrkan.

Vid högstadiets avslutning förekom sång av den frivilliga elevkören under kantor Carl-Gustaf Moströms ledning och tal av skolstyrelsens ordförande, landstingsman Filip Ekling. Rektor Ingmar Almén lämnade en redogörelse för läsåret och framhöll att skolarbetet i den nya organisationen gått bättre än man kanske hade väntat. Han erinrade om de aktuella lokalbehoven för högstadiets utbyggnad. Kommande läsår kommer på grund av lokalsvårigheter två klasser att förläggas till Ekeby skola.

För lågstadiet och mellanstadiet förekom sedvanliga förhör i klassrummen under stor tillslutning av målsmän och intresserade. Klassvis tågade man sedan till kyrkan, som trots att högstadiets avslutningshögtid redan var avklarad, helt fylldes. Skolkören sjöng under kantor John Arnells ledning och hr Ekling tackade lärarna och hemförlovade barnen.

Ett särskilt tack riktades till kantor Arnell, som lämnar skolarbetet efter 36 års tjänst inom distriktet. Hr Arnell hyllades för sin pliktkänsla och sitt goda föredöme.

Konsums premium tilldelades Olle Karlsson, 7 a; Eva Stenqvist, 7 b; Karin Gustafsson, 7 c och Bo Jonsson, 7 d. Hembygdsföreningens bokpremium: Barbro Sundblad, 7 d; Birgitta Sandberg, 6 a; Siv Quarfordt, 6 b; Gunilla Leandersson, 5 a; Perry Tengvall, 5 b.

Bokpremium samt gymnastikpremium tilldelades Lena Pettersson, 7 a; diplom för nutidsorientering Elisabeth Moström, 7 b; gymnastikpremium Jan Lindgren, 7 d; skolans bokpremium: Sixten Nilsson, 7 b; Kennet Jonsson, 7 c; Lisbet Gustafsson, 6 a; Monica Göransson, 6 b; Lars Nordensten, 5 a; Roine Nilsson, 5 a; Anne.Marie Svensson, 5 b.

Premierna överlämnades av skolstyrelsens ordförande. Till sist hölls tal till eleverna av rektor Almén.

(även bild; Text: Kantor John Arnell tackas av skolstyrelsens ordförande, hr. Filip Ekling, för 36-årig lärargärning i Boxholm.)


1964 (Östgöten, onsdag 16/9)

Skolstaten i Boxholm uppgår till 1,5 milj

Skolstyrelsen i Boxholm har till innehavare av en ledigförklarad ordinarie småskolläraretjänst förordnat småskollärare Ingrid Robertsson, Boxholm. Ur Molanderska fonden utdelades stipendier på 100 kronor till vardera Dag Johansson, Fridhem, Ulla Brangenfeldt, Lilläng, Ann-Marie Åkesson, Krister Åkesson och Hans Åkesson från Brohagen. Samtliga som erhöll stipendier genomgår yrkesutbildning vid Centrala verkstadsskolan i Mjölby och Tranås yrkesskola.

Folkskollärare Bertil Malm uppflyttades till lönegrad 16:16. För eleverna i de dubblerade klasserna 2 a och b nedsattes undervisningen med två veckotimmar och för eleverna i årskurs 6 minskades slöjdtimmarna med en timme per vecka. Styrelsen beslöt vidare att eleverna i klasserna 3 och 4 vid Ekeby skola skall erhålla sin slöjdundervisning i Centralskolan och att därför en extra bussresa skall anordnas en gång per vecka för dessa elever.

Budgetförslag för skolverksamheten år 1965 antogs att föreläggas kommunalfullmäktige. Driftsbudgeten har en omslutning på 1.505.000 kronor, med inkomster av statsbidrag och elevavgifter på sammanlagt 923.000 kronor. Av budgeten upptar grundskolan den största delen med 1.013.600 kronor. Inkomster här uppgår till 861.500 kronor. Yrkesskolans utgifter beräknas till 28.500 och inkomster till 18.900 kronor. Ersättningar till andra kommuner för Boxholmselever som går i gymnasium och fackskolor beräknas till 51.000 kronor. För skolväsendets kapitalutgifter begäres dessutom 40.000 kronor, varav 5.000 kronor till iordningställande av skolverkstad, 30.000 kronor till institutionslokaler och 5.000 till nya klassrumsinventarier. Budgeten för badinrättningen vid centralskolan har en omslutning på 12.050 kronor och inkomsterna upptagna till 9.000 kronor.


1964 (Östgöten, onsdag 16/9)

Friidrottsmästerskap i Boxholmsskolorna

Årets skolmästerskap i fri idrott vid Boxholmsskolorna hölls på måndagen och tisdagen på Svartåvallen i Boxholm med skolans nyanställde gymnastiklärare, gymnastikdirektör Paul Munther, som ledare. På måndagen var det eleverna i högstadiets klasser 7 och 8 som tävlade om mästerskapstitlarna och på tisdagen klasserna 4, 5 och 6.

Bland högstadiets ungdomar var det Ingemar Almén och Marita Ericsson, båda från klass 8, som lade beslag på tätplatserna. I mellanstadiet segrade Ulla Germundsson, klass 6, och Krister Frey, klass 4 i de tävlingar där de ställde upp.

Resultat:

Höjdhopp: Klass 8, pojkar: 1) Jan Starborg 1,35; 2) Sixten Nilsson 1,35; 3) Börje Sundqvist 1,30. Pojkar f. 1949: 1) Ingemar Almén 1,43; 2) Kenneth Jonsson 1,40: 3) Holger Pettersson 1,25. Flickor: 1) Marita Ericsson 1,20; 2) Eva Nordensten 1,20; 3) Gaby Lindsjö 1,15. Flickor f. 1949 (gäller ej mästerskapsrekord): 1) Elvy Sandberg 1,15; 2) Yvonne Lindahl 0,90.

Löpning 60 m: Klass 7, pojkar: 1) Göran Frej 8,8; 2) Yngve Fredrich och Mats Gustavsson 9,0. Klass 8, pojkar: 1) Per Drott 8,5; 2) Håkan Fransson, Kenneth Nöjd och Håkan Pettersson 9,1.

Löpning 80 m: Klass 8, pojkar f. 1949: 1) Ingemar Almén 10,4; 2) Kenneth Jonsson 11,1; 3) Bo Jonsson 11,2.

Löpning 60 m: Klass 7, flickor: 1) Monica Göransson 9,2; 2) Marita Ahl och Britt Johansson 9,5. Klass 8 flickor: 1) Marita Ericsson 9,4; 2) Ingegärd Borg 9,5; 3) Lena Pettersson 9,6. Klass 8 flickor, f. 1949: 1) Marianne Boman 10,3; 2) Yvonne Lindahl 10,4; 3) Gunilla Ringman 10,6.

Klass 4 flickor: 1) Christina Karlsson, Ekeby 10,1; 2) Anne-Marie Abrahamsson 10,4; 3) Annika Gustavsson 10,5. Klass 5 flickor: 1) Ulla-Britt Wistrand 9,4; 2) Gun Karlsson 9,9; 3) Inga-Lill Nordström 10,0. Klass 6 flickor: 1) Ulla Germundsson 9,3; 2) Lena Karlsson 9,6; 3) Inger Hagberg 9,7. Klass 4 pojkar: 1) Christer Frey 9,3; 2) Kent Karlsson 9,6; 3) Anders Birath 9,9. Klass 5 pojkar: 1) Kent Andersson 9,5; 2) Anders Ekedahl 9,6; 3) Anders Gustavsson 9,7. Klass 6 pojkar: 1) Eric Carpholm 9,3; 2) Karsten Andersen 9,5; 3) Sven-Håkan Nilsson 9,6.

Längdhopp: Klass 7 pojkar: 1) Tomas Vik 4,19; 2) Mats Gustavsson 4,06; 3) Kent Frey 4,00. Klass 8 pojkar, f. 1949: 1) Ingemar Almén 5,09; 2) Bo Jonsson 4,92; 3) Jan Lindgren 4,58. Klass 7 flickor: 1) Lise-Lott Persson 3,62; 2) Monica Göransson 3,47; Britt Johansson 3,40. Klass 8 flickor: 1) Lena Pettersson 3,58: 2) Marita Ericsson 3,57; Yvonne Andersson 3,42. Klass 8 pojkar: 1) Kenneth Nöjd 4,43; 2) Håkan Fransson 4,39; 3) Per Drott 4,13. Klass 4 flickor: 1) Susanne Reich 2,99; 2) Anne-Marie Abrahamsson 2,90; 3) Inger Hector 2,85. Klass 5 flickor: 1) Gun Karlsson 3,09; 2) Ulla-Britt Wistrand och Mariana Hagberg 2.94. Klass 6 flickor: 1) Ulla Germundsson 3,29; 2) Britt-Marie Johansson 3,20; 3) Christina Wettergren 3,12. Klass 4 pojkar: 1) Christer Frey 3,64; 2) Anders Birath 3,12; 3) Lars Harrysson 3,02. Klass 5 pojkar: 1) Tomas Johansson 3,57; 2) Kent Andersson, Bertil Karlsson och Anders Ekedahl 3,45. Klass 6 pojkar: 1) Benny Kvist 3,95; 2) Karsten Andersen 3,90; 3) Eric Carpholm 3,76.

Kast med liten boll: Klass 7 pojkar: 1) Bengt-Inge Staaf 63,0; 2) Lars-Göran Eidstrand 58,5; 3) Yngve Fredrich 53,0.

Kula: Klass 7 pojkar: 1) Per Drott 8,01; 2) Per-Ove Blixt 7,98; 3) Jan Pettersson 7,32. Klass 8 pojkar, f. 1947: 1) Bo Jonsson 10,04; 2) Ingemar Almén 9,00; 3) Kenneth Jonsson 8,56.

Slungboll: Klass 7 flickor: 1) Carina Ericsson 28,0; 2) Lena Nors 27,0; 3) Monica Göransson 25,0. Klass 8 flickor: 1) Anna-Karin Andersson 25; 2) Ann-Britt Hallberg 25; 3) Marita Ericsson 25. Klass 8 flickor f. 1949: 1) Katarina Brangenfeldt 29; Gunilla Ringman 24; 3) Gunn Bredstedt 22.

Kast med liten boll: Klass 4 flickor: 1) Christina Karlsson, Ekeby 36; 2) Susanne Reich 32; 3) Annika Nilsson 25. Klass 5 flickor: 1) Yvonne Göransson 25,5; 2) Ulla-Britt Viström 22: 3) Mariana Hagberg 19. Klass 6 flickor: 1) Ulla Germundsson 34; 2) Irene Johansson och Marianne Alsén 26. Klass 4 pojkar: 1) Christer Frey 49; 2) Stefan Rydberg 46; 3) Peter Larsson 45. Klass 5 pojkar: 1) Peter Rosenlöv 49; 2) Per-Arne Johansson 48; 3) Conny Bohlin 44. Klass 6 pojkar: 1) Lennart Johansson 57,5; 2) Lars Johansson 52; 3) Sven-Håkan Nilsson 48.

Stafett 5 x 100 m. Klass 4: 1) 4 A 53,2; 2) 4 Ekeby 57,0; 3) 4 B 1.28,4. Klass 5 flickor: 1) 5 A 56,5; 2) 5 C 1.02,00, Klass 6 flickor: 1) 6 A 51,8; 2) 6 B 55,4. Klass 5 pojkar: 1) 5 A 50,0; 2) 5 B 51,5; 3) 5 C 51,6. Klass 6 pojkar: 1) 6 A 49,1: 2) 6 B 50,9; 3) 6 C 53.2.

(även bild; Text: Britt Germundsson, klass 6, och Krister Frey, klass 4, var segerrika. De vann alla "sina" grenar.)


1964 (Östgöten, måndag 28/9)

Skolmästerskapspremiär i orientering i Boxholm

Boxholms första skolmästerskap i orientering arrangerades på lördagen av Boxholms skolidrottsförening och Boxholms OK.

OK, som svarade för tävlingens utformning, hade förlagt denna till terrängen kring Ekeby-Sjögarp. Tävlingen, som blev en fullträff och god propaganda för sporten, var uppdelad i tre klasser, dels skolmästerskap för pojkar och skolmästerskap för flickor samt en tävling för pojkar som ej gällde mästerskapet.

För elever som ej deltog i orienteringen var en naturstig anordnad.

Pojkar (långa banan): 1) Torbjörn Karlsson 8 c 34,02; 2) Håkan Tengvall 8 b 35,00; 3) Jan Lindgren 8 d 39,12; 4) Mats Gustafsson 7 c 41,55; 5) Holger Pettersson 8 b 44,52; 6) Christer Fransson 8 a 45,17.

Flickor: 1) Monika Göransson 7 b 33,02; 2) Britt Johansson 7 b 33,45; 3) Elisabeth Wågman 8 b 35,50; 4) Ingegärd Borg 8 a 39,45; 5) Gerd Kahnberg 8 d 41,10; 6) Barbro Lundblad 8 d 41,10.

Korta banan, pojkar: 1) Hans Tudéen 8 c 28,58; 2) Willy Eriksson 8 c 31,11; 3) Börje Sundqvist 8 c 32,14; 4) Tomas Wik 7 c 32,50; 5) Jan Gunnarsson 8 c 33,17; 6) Sören Johansson 7 a 33,47; 7) Per-Ove Blixt 8 a 34,14; 8) Per-Arne Pettersson 7 b 35,20; 9) Ingemar Almén 8 d 36,20; 10) Börje Torenäs 8 b 36,45.

Resultat, orienteringspromenaden: 1) Eddie Rosenlöf 8 b, 0 fel, 8 rätt; 2) Per-Arne Larsson 8 b, 0 fel, 8 rätt; 3) Gerd Eriksson 7 c, 0 fel, 7 rätt; 4) Elisabeth Ekman 8c, 0 fel, 7 rätt; 5) Anders Harrysson 8 b, 0 fel, 6 rätt; 6) Anders Svensson 8 b, 0 fel, 6 rätt; 7) Gerd Tybring 8 d, 1 fel, 8 rätt; 8) Eva Hallin 7a, 2 fel, 8 rätt; 9) Berit Andersson 7 c, 2 fel, 6 rätt; 10) Gunilla Andersson 8 c, 3 fel, 8 rätt.

I naturstigen, där deltagarna bl a skulle utpricka kontrollpunkter på kartan blev det Eddie Rosenlöv, kl 8 b, som segrade. Han klarade samtliga utprickningar och hade åtta rätt på naturvårdsfrågorna. Efter tävlingarna hölls prisutdelning som förrättades av gymnastikdirektör Paul Munther, som dels överlämnade plaketter till de tre bästa i varje klass och dels utdelade en vacker prissamling skänkt av OK och intresserade.

(även bild; Text: Torbjörn Karlsson, Monika Göransson och Hans Tudéen blev klassegrare i orienteringen.)


1964 (Östgöten, 7/10)

Elever mötte lärare i Boxholmsfotboll

På Svartåvallen i Boxholm utkämpades på tisdagen en fotbollsmatch av det mindre vanliga slaget. Centralskolans lärare förstärkta med målvakt från eleverna och källarmästare Göran Johansson från skolbespisningen, mötte ett lag elever från i huvudsak årskurs 8. Pojkarna hade ingen större respekt för lärarna vid detta tillfälle och lekte alltsomoftast bort sina magistrar, som dock ändå tog hem segern med 3-1.

Elevmålet tillkom efter straffspark sedan lärarna praktiserat handboll framför det egna målet. I lärarlaget fanns en hel del spelare som visade att de varit aktiva fotbollsspelare, bl a Tranåsspelaren-Boxholmsläraren Bertil Malm samt källarmästare Göran Johansson och Jan Lekander. Och även adjunkt Bertil Scharff tycktes spelat fotboll förr liksom slöjdlärare Lennart Rydberg.

Eleverna visade geist, framåtanda och mycket bollkunnande. Lagets och planens slitvarg var Ingemar Almén. Han visade gott tekniskt kunnande liksom L. Starborg och resolute högerbacken Jonsson.


1966 (ÖC, maj, sannolikt terminsslutet)

Boxholm får skolpoliser

Boxholm skall få sina första skolpoliser. Det är nitton ungdomar som just nu håller på att utbildas för att kunna börja sin verksamhet i höst. Under 12 dagar har man haft en teoretisk och en praktisk trafiktimme per dag. På onsdagen började praktiken, då förste poliskonstapel Nils Olofsson samlade de 19 till en genomgång på torget i köpingen. Teoriundervisningen består av föreläsningar i trafikkunskap samt film, medan praktiken består av förevisningar ute i trafiken. När höstterminen startar skall de 19 placeras ut på svåra övergångar i Boxholm.

- Samtidigt vill vi uppmana trafikanterna att respektera skolpoliserna när de tjänstgör i syfte att skydda sina kamrater i trafiken, säger Nils Olofsson.

(även bild; Text: Nils Olofsson vid Boxholmspolisen har hand om utbildningen och ses här instruera Göran Bohman och Tomas Persson om hur de skall passera starkt trafikerade Storgatan.)


1966 (ÖC, maj eller juni)

Boxholms trafikskola som under en tid utbildat skolpoliser som skall tjänstgöra i köpingen i höst hade avslutning på måndagen. Linköping-Skänninges sparbank bjöd på saftkalas på Parketten, där bankkamrer Thore Andersson välkomnade. Förste poliskonstapel Nils Olofsson som lett utbildningen hade sammanställt någ-

(fortsättningen av notisen saknas)


1966 (ÖC, juni)

Skolavslutning. Centralskolan i Boxholm har hållit avslutning. Den fick en extra högtidlig prägel då det var första gången som en högstadieklass gick ut med slutbetyg. Avslutning hölls i kyrkan vid två tillfällen på lördagen. Vid den ena deltog låg- och mellanstadiet och vid den andra högstadiet. Vid båda högtiderna talade skolstyrelsens ordförande Filip Ekling som tackade lärare och elever. Dessutom medverkade i kyrkan komminister Olle Johansson, Ekeby. Vid högstadiets avslutning sjöng skolkören under ledning av kantor John Arnell. Efter avslutningen i kyrkan marscherade högstadiet, företrädd av Boxholms musikkår, åter till skolan, där man bjöd på kaffe och där kommunen representerades av kommunalnämndens ordförande Per Erik Lindgren och kommunfullmäktigeordföranden Gillis Augustsson. Här talade också rektor Ingmar Almén som lyckönskade eleverna och tackade dessa samt lärarna för det gångna läsåret.


1966 (ÖC, fredag 21/10)

Skolmästerskap i orientering har hållits i Boxholm. Mästerskapet gällde högstadiet och gick på banor som strängats med start och mål vid gården Ekeberg strax utanför Boxholm. Resultaten blev: Pojkar årskurs 9 (4 000 m 7 kontr): 1. Mats Gustavsson 9 H 36,03; 2) Jan Walfridsson 9 T 43,28; 3) Ulf Björnlert 9 G 1,09,10; 4) Lars-Göran Eidstrand 9 G 1,37,33. Pojkar 7-8: (4 000 m 7 kontroller): 1) Lars Nykvist 8 B 44,46; 2) Lars-Åke Ivansson 8 A 1,13,12. Flickor 9: (3 000 m, 6 kontroller): 1) Lisbeth Gustavsson 9 G 26,52; 2) Britt-Marie Qvarfordt 9 H 31,25; 3) Brith Johansson 9 H 32,49; 4) Lise-Lotte Persson 9 HT 36,43. Flickor 7-8: (3 000 m, 6 kontroller) 1) Christel Wennerqvist 7 B 32,32.

De som inte deltog i orienteringen gick naturstig med tolv frågor. Resultat: 1) Arne Andersson 8 B, 2) Marianne Andersson 8 B, 3) Sören Karlsson 8 C; 4) Ulla Britt Wiström 7 C, alla med tio rätt.


1966 (ÖC 16/11)

Skolstyrelsen i Boxholm har godkänt ett skolskjutskontrakt med SJ. Skolidrottsföreningen beviljades ett anslag ur skolfonden på 600 kr. Man beslöt att elever som deltar i schacktävlingar på annan ort, skall erhålla resebidrag med 20 kr. Ur Molanderska fonden beviljades Elisabeth Andersson, Ekeby, studiebidrag med 200 kr. Inköp av regnkläder till skolpoliserna godkändes. Man beslöt hemställa hos kommunalfullmäktige om 45 000 kr till utrustning av högstadielokalerna. En tjänst som kontaktlärare i högertrafik skall inrättas och lärarna skall lämnas tillfälle att söka tjänsten. Tjänstledighet beviljades två lärare för återstoden av höst- och vårterminen.


1966 (ÖC 12/12)

Södra Göstring

Skolans traditionella julfest i Malexander hölls på söndagen. Kantor Erik Fransson kunde välkomna en ovanligt talrik menighet. Festen inleddes med Luciatåg där Anita Wingmo var Lucia. Vidare framförde de olika klassernas barn små tablåer. Kaffekollekt samt lotterier gav omkring 550 kr, som skall användas för en skolresa till Gotland. Som avslutning sjöng klasserna 1-4 och därpå avtackade kantor Fransson.


TILLBAKA