Boxholmshistoria

- ett faderskapsmål från Göstrings häradsrätt -


Utan vidare kommentarer publiceras här domboksanteckningarna från ett faderskapsmål som avhandlades i Göstrings häradsting i Hogstad mellan den 16/9 1872 och den 14/4 1874.

Johan Birath


Höstetinget 1872.

16/9

N:o 16:

Enkan Eva Maria Petersdotter vid Boxholms bruk hade till tinget utverkat stämning å stångjernssmeden Johan Skult derstädes med påstående om åliggande för honom att utgifva årligt bidrag till uppfostran af två dem emellan sammanaflade den 16 Juni 1871 i Ekeby socken födde flickobarn och derjemte ersätta rättegångskostnaden, hvilket käromål Eva Maria Petersdotter fullföljde, med tillkännagifvande att hon i uppfostringshjelp fordrade sextio rdr årligen.

Då svaranden förnekade sig vara fader till barnen, anhöll käranden om vittnesförhör med barnmorskan Maria Widing samt pigorna Johanna Rydberg och Lovisa Grönberg vid Boxholm, drängarne Johan Nilsson i Krokviken och Frans Jonsson i Lindalen, hvilka enär jäf ej anmäldes eller kunde utrönas, fingo aflägga sanningseden, mottaga varningar för missbruk deraf samt hvar för sig hörde, berätta,

1:o Maria Widing: att käranden under sin svåra och långsamma förlossning uppgaf svaranden vara fader till barnen, - något som svaranden för vittnet sedermera erkänt, men förmenat att käranden ej hade tillgång på någon bevisning derom.

2:o Johanna Rydberg: att svaranden flere gånger för vittnet sagt sig vara fader till ifråga varande barn;

3:o Lovisa Grönberg: att käranden och vittnet, hvilka nästlidna år bodde tillsammans, derunder ofta haft besök af svaranden, hvilken stått i ett vänskapligt förhållande till käranden, samt till och med en qväll emellan julhögtiden och vårfrudagen lagt sig jemte henne i en säng, der han stannat en kort stund, utan att, såvidt vittnet märkte, med käranden bedrifva otukt.

4:o Frans Jonsson: att han ej kände något som kunde lända till upplysning i målet, samt

5:o Johan Nilsson: att han ej hade något annat att upplysa än att svaranden ofta besökt käranden.

Berättelserna upprepades och vidhölls af vittnena, hvilka anhöllo om ersättning för inställelsen under tillkännagifvande att Widing hade 2 samt en hvar af de öfrige 1 3/4 mil till tingsstället.

Sedan käranden upplyst att det var i september 1870 hon i bryggarens vid Boxholm kammare hade samlag med svaranden, begärde hon för vidare bevisnings förebringande uppskof. Svaranden medgaf det sökta uppskofet, hvarefter parterna förständigades att vid tingets slut afvakta

Utslag

afsagdt den 3 December 1872

Till kärandens begäran om uppskof lemnar Häradsrätten sålunda bifall att målet utställes till vidare behandling å andra rättegångsdagen af första allmänna sammanträde under näst instundande vårting, då käranden vid laga påföljd och svaranden vid vite av 10 rdr skola härstädes sig infinna, käranden försedd med sin bevisning vid äfventyr att saken i befintligt skick bringas till slut.


 

Vårtinget 1873.

11/2

N:o 44:

Enligt uppskofslistan skulle denne dag ånyo handläggas det i domboken för nästförgående ting under n:o 16 antecknade målet emellan Eva Maria Persdotter vid Boxholms bruk, kärande, och stångjernssmeden Johan Skult derstädes, svarande, om barnuppfostringshjelp; men vid upprop inställde sig endast svaranden. Efter det kronolänsmannen Almgren yrkat böter å käranden för utevaro, afsades följande

Utslag

Jemte det käranden för uteblifvande fälles att plikta två rdr till lika fördelning mellan kronan och länsmannen Almgren uppskjutes målet till den 8 nästkommande April, då käranden, derest hon vill fullfölja sin talan, samt svaranden, vid förut stadgad påföljd, skola komma tillstädes.


 

Vårtinget 1873.

8/4

N:o 82:

Vid upprop af det under n:o 44 i domboken för den 11 sistlidne Februari antecknades till denna rättegångsdag uppskjutna mål emellan Eva Maria Persdotter vid Boxholms bruk, kärande, och stångjernssmeden Johan Skult derstädes, svarande, om bidrag till barnuppfostran kom ingendera parten tillstädes, hvadan Rätten jemlikt beslutet sagde dag, afskref målet från vidare behandling.


 

Höstetinget 1873.

24/11

N:o 58:

Uti stämning till sammanträdet hade pigan Eva Maria Jonsdotter vid Boxholm fordrat åläggande för stångjernssmeden Johan Fredrik Skult derstädes att ej blott utgifva uppfostringsbidrag till tvänne med henne aflade, den 16 Juni 1871 födde oäkta barn, än äfven godtgöra rättegångskostnaden.

Vid upprop inställde sig blott Eva Maria Jonsdotter och kronolänsman S H Almgren, af hvilka ha den förra, under anhållan om uppskof för svarandens hörande, med bevis af kronofjerdingsmannen C J Johansson och Anders Jönsson styrkte, att svaranden den 22 innevarande månad erhållit stämningen i målet och den senare eller Almgren yrkade böter å svaranden för utevaro.

Häröfver skulle Häradsrätten vid sammanträdets slut meddela utslag. /Fortsättning se n:o 72/


 

Höstetinget 1873

25/11

n:o 72

Med afseende på det härofvan under n:o 56 antecknade mål emellan pigan Eva Maria Jonsdotter vid Boxholm, kärande, och stångjernssmeden Johan Fredrik Skult derstädes, svarande, om uppfostringsbidrag till tvänne oäkta barn, afsades följande

Utslag

Jemte det svaranden för uteblifvande utan anmäldt eller känt förfall dömes att plikta två Rdr till lika fördelning mellan kronan och länsmannen S H Almgren, varder målet uppskjutet till andre rättegångsdagen af första allmänna sammanträde under nästkommande års vårting, då käranden vid laga påföljd samt svaranden vid vite af 10 Rdr skola sig infinna.


 

Vårtinget 1874

17/2

N:o 30:

Eva Maria Jonsdotter - Johan Fredrik Skult.

Endast käranden närvarande. Vite tio Rdr för uteblivande för Skult, delas kronan/åklagaren. Målet uppskjutes till andra rättegångsdagen av andra allmänna sammanträdet under tinget /se n:o 71/


 

Vårtinget 1874

14/4

n:o 71:

Vid upprop af det under n:o 30 i domboken för den 17 sistlidne februari antecknade till denna rättegångsdag uppskjutna mål emellan Eva Maria Jonsdotter vid Boxholm, kärande, och stångjernssmeden Johan Fredrik Skult derstädes, svarande, om bidrag till barnuppfostran inställde sig endast t f kronolänsmannen K A Almgren, hvilken förmälde, att parterne med hvarandra träffat förlikning, på sätt följande handling utvisade:

 

"Den mot mig af Enkan Eva Maria Peterson från Boxholms bruk till Göstrings häradsrätts hösteting år 1872 utfärdade stämning erkännes i sin helhet och förbinder jag mig att årligen till Maria Petersson i uppfostran till de båda barnen utbeta sextio riksdaler riksmynt hvarmed Maria Petersson förklarade sig nöjd. Underkastande jag mig hvad häradsrätten i öfrigt kan i detta mål förordna.

Kohlstorp den 13 April 1874

Johan Alfred Skult

med hand på pappret

 

Att så väl Johan Alfred Skult som Eva Maria Petersson godkändt innehållet af denna öfverenskommelse intyga vi på en gång närvarande vittnen.

K A Almgren , N D Hartzell

 

Efter föredragning häraf blef förlikningen med dom fästad.