Boxholmshistoria

- bilder på centrum -

Boxholms förstad, före 1945.

Noterbart är - förutom hässjorna mitt i samhället - saluhallen på torget, där gamla kommunalhuset nu ligger. Kortet är taget från söder, och från gatkorset strax till höger om bildens mitt (den s.k. "Fahlénakröken") leder Parkgatan åt höger och Järnvägsgatan åt vänster. Det är ännu långt kvar till dagens centrumbild.


Boxholms förstad, före 1945

Denna bild är tagen vid samma tid som ovanstående. Perspektivet är förskjutet åt väster. Gatan till vänster i förgrunden är Järnvägsgatan och bakom den kvarteret som inringas av Järnvägsgatan, Storgatan och Bryggargatan. I bakgrunden åker- och betesmark tillhörande gården Dalen, numera villaområde. Till vänster bakom Doktorsvillan (i dag socialkontor) löper Nygatan. I bildens högra kant, ungefär i mitten, ligger Folkets Hus. Denna fastighet inrymmer i dag Boxholms Färghandel - det enda som finns kvar av det gamla Bryggargatekvarteret.


Boxholms förstad, 1950-talet

Bilden är tagen från väster och i förgrunden passerar Södra Stambanan. Huset i förgrunden i bildens mitt är Boxholms bryggeri. Hus som tillkommit i övrigt sedan bilderna ovan togs är nya Folkets Hus (längst till vänster i mitten av bilden) och grannhuset Nordström & Pettersson, som i många år inrymde ICA-butiken i tätorten. På torget har nu saluhallen ersatts av kommunalhuset. Ännu finns inga flerfamiljshus på Parkgatan eller Pehr Hannergatan. Centralskolan (numera Stenbockskolan) togs i bruk 1961 och på denna bild har byggnationen ännu inte satt igång.


Boxholms förstad, 1964

Sedan 1950-talsbilden har Centralskolan och bostäderna på Parkgatan och Pehr Hannergatan tillkommit. Nu är östra sidan av Storgatan helt bebyggd, och Domushallen "Ringen" har uppförts vid torget. Kommunalhuset har fått en annexbyggnad. Fortfarande finns dock den gamla bebyggelsen kvar, såsom arbetarbostäderna Bergholmen i bildens nedre kant. Gatukorset vid torget är fortfarande det ursprungliga med utomordentlig dålig sikt för resenärer från östra Boxholm och Malexanderhållet som ska korsa Riksväg 32 (Storgatan).


Boxholms förstad, 1966

Ännu är Dalgårdsgateområdet och Dalen obebyggda (Längst upp i högra hörnet och skogspartiet i bakgrunden). Bryggargatekvarteret är oförstört och gammal och ny bebyggelse existerar sida vid sida. Dagarna är emellertid räknade för ett flertal hus på grund av den planerade nya landsvägsbron över bruksområdet, och man har börjat förbereda "sanering" även av hus på Förstaden för att få en rakare sträckning av Riksväg 32.


Boxholms förstad, 1972

Detta foto från 1972 innehåller en del nyheter sedan 1960-talsbilderna. Längst till vänster i norra änden av Storgatan har Centrumkyrkan byggts. I bildens övre kant ses det nya bostadsområdet Dalgårdsgatan. Inom kort ska villaområdena i Dalen börja byggas, men ännu ser man åkrarna och fälten som ligger inbäddade i Österskogen. Vid Centrumkyrkan kan man se hur den nya vägen till östra Boxholm och Malexander håller på att förberedas.


Boxholms förstad, 1978

Den mest uppseendeväckande förändringen jämfört med de tidigare bilderna är den totala förändringen av Bryggargatekvarteret som ägt rum sedan 1972. Den äldre bebyggelsen har sånär som på ett hus ersatts med de nya centrumbyggnaderna som redan från början inhyste ICA, posten, hotell Stenbocken och Sparbanken. I änden på Nygatan har "Birathkåken" rivits för att lämna plats för ett garage och så småningom för Nygatans nya sträckning. Området som avgränsas av Storgatan och Parkgatan norr om torget är fortfarande oförstörd. Inom fem år kommer emellertid i stort sett alla hus här att rivas och ersättas med Konsumbyggnaden.