Boxholmshistoria

- ett brev till fattigvården 1857 -


Detta brev till fattigvårdsstyrelsen i Ekeby socken är avfattat 1857 av en omtänksam medmänniska som engagerat sig i en grannes bekymmersamma situation. Det återges med ursprunglig stavning och utan några vidare kommentarer från mig. Brevet förvaras på Vadstena Landsarkiv i Ekeby sockens fattigvårdsstyrelses handlingar (Ekeby K V:1, 1837-62).

Johan Birath


t KyrkoHerrn Ärevördige o Wällärde A Aurelius Ekeby

Jag wil här SanningsEnerligit i Enfald berätta för kyrkhern Johan Svensons Lefnadsomständigheter, från Fällorna under Stekanäs. Han war nera makalös i sin arbetsdrift, Högst enfaldi i sina speculationer för egen del, alt sedan han kom från Brantan har det warit på undergång. Då han ej kunde vara Hemmansbrukare i Fiskewik, warnade wi honom att ej mera ta något Störe Bruk utan arbeta hvar som hälst, emädan han var kunig i allahanda arbeten såsom Lagga, Timra Täkning och inredning af Hus, efven tror jag att han inte blifvit utvräkt från Fiskewik, men Tvärtemot både Råd och warning flytar han till Klämsmålen där gick det efter förutsginingen. Hans Lykas Sol hade sjunkit under Horisonten på dessa stälen hade de förlorat det lilla de ägde

 

Derpå började han med ifver Glad och nöjd att arbeta Hos J. Jonson i Stekanäs men alderi til sit äler de sinas bästa Ty ingenting kunde förmå honom att upjöra et ordenterligit Contract Med sin Husbonde hvad han skule jöra för det Hemvist han fik sig anvisad ål er Rätare plan att bebo. Nu war han flyttad att arbeta i Stekanäs för jäman emot en go tyklig aflöning med 12 sr. Rmt om dagen hvad årstid som hälst; aldrig kunde han få anta något arbete till något bety hos någon annan - kunde det ske någre dagar på året war det en stor welgörenhet, ty det kunde wara betr. att skika sina söner till ett Bräneri om wintren och anta en Lönande Tjenst om sommaren att förtjena Rdrar i stälet för 12 srgr, då kan en war wel inse huru det skule wara beskaffat i detta hem då förtjensten i wekan der war kanske mindr än fleretalet har, om dagen i wår Trakt. Och wil ändå inte förlå för dem öfver alt detta kunde J. Jonson inte göra honom den sista Tjensten och köra hans stoft till grafven, utan befalt att jag skulle jöra det jag nekade då Lejdes ök dertill ty jag wile möta hemma men då behöfdes inte det. för några Semre jordlappar skule han utjöra 40 daxvärken då han utfört dessa klät och föt sig de dagar han inte behöfdes såsom alla häljdagar och flera tillfällen då okänerlig wäderlek sjukdom. m. m. inträfat då kan wäl fler än jag se hvad som kunat tillfalla hustru och 3 barn till kläder och föda tror någon att det har gåt gratis ut från Stekanäs, då hon för peningar ej gärna kunnat fått en kanna Mölk och hvad som der skule bekomma har alltid warit högre taxerat än på Torjet. Jag kan ej widare tekna dessa omständigheter ty Här råder för mycken enfald att skrifva om ___.

 

Jag wender mig nu till Kyrkhern med en kärlig bön att befodra hänes besta wid det först blifwande sammanträde med fattigvården hon har warit sjuk sedan han dog män är nu bätre barnen äfven warit sjuka de 2ne minsta den minsta flikan har ett fistelsår genom låret in vid liumsken som är ganska svårt. Om hon kunde få förginen til et barn från fattigvården Och et kunde genom barmhärtighet af wener uptagas tror jag att det någerlunda nära af för henes del i sit öde:

 

Jag will väl inte tro att Johan i Stekanäs skall wara obenägen till denna undsättning men inte är jag säker då det förhenda i någon mindre del gäller hans tillskott._ _ Jag hoppas efter wanorligheten kyrhern godhetsfult Bedömer dessas Nöd och bohof till det besta.

 

Spiksborg den 5te Decm 1857

G. Brun.